Propozycje kolejnych zmian w VAT już w Sejmie

28 października 2020 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk nr 718).

Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe wynika, że zaproponowane zmiany w VAT dotyczą trzech obszarów:

 • rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT – tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT),
 • rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,
 • zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

W zakresie SLIM VAT proponuje się:

 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 miesięcy,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,
 • spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
 • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, 
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

W zakresie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym niektóre konstrukcje prawne w VAT przewiduje się:

 • zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do VATU i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g VATU,
 • doprecyzowanie w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),  a także w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
 • doprecyzowanie w zakresie nowego JPK VAT, 
 • uchylenie art. 7 ust. 8 VATU.

Proponowane zmiany VATU mają także na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności