Na posiedzeniu 4 marca Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada oskładkowanie umów zlecenia od kwoty równej co najmniej minimalnej krajowej (jeżeli w ramach takiej umowy lub umów ubezpieczony osiąga przychód w takiej wysokości). W niektórych przypadkach będzie to oznaczało podwyższenie dotychczas opłacanych składek, jednak jak tłumaczy resort pracy, podwyżka składek przełoży się na wyższe świadczenia, np. emerytalne. Składka emerytalna i rentowa ma być ustalana od kwoty równej co najmniej minimalnej krajowej i będzie pobierana albo od jednej umowy (której wartość jest równa lub przekracza minimalną krajową) albo od kilku umów (których łączna wartość jest równa lub przekracza minimalna krajową). Obecnie obowiązkowe ubezpieczenie społeczne umów zlecenia dotyczy tylko jednej umowy, od pozostałych umów zlecenia odprowadza się tylko składkę zdrowotną.

Oprócz zmian w zakresie oskładkowania umów zlecenia, wprowadzono również zmiany w ubezpieczeniu społecznym członków rad nadzorczych. Projekt zakłada, że wszyscy członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami rentowymi i emerytalnym – bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od umowy zlecenia), bądź pobierają emerytury i renty. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla członków rad nadzorczych stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obecnie członkowie rad nadzorczych nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, od osiąganych przychodów odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna.

Projekt przewiduje także zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników. Według nowych zasad rolnicy i ich domownicy, którzy – prowadząc gospodarkę – równolegle podejmą zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu umowy zlecenia w ZUS oraz dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu działalności rolniczej w KRUS. Takie podwójne ubezpieczenie ma jednak obejmować tylko tych rolników i ich domowników, którzy ze zlecenia osiągną przychód miesięczny nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie rolnik lub domownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia „wypada” z ubezpieczenia rolniczego w KRUS bez względu na czas trwania umowy i wysokość wynagrodzenia.

Źródło:

www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-2.html