W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 234 opublikowano ustawę z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Ustawa określa:

  • zasady ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę (wytwórca, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci lub energii elektrycznej może ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 ustawy);
  • zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji (do 31.3.2021 r. wytwórca, w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda; w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania; prawo do pokrycia ujemnego salda przyznaje Prezes URE w drodze decyzji, którą można wydać do 30.6.2021 r.);
  • zasady uczestnictwa w aukcji dla morskich farm wiatrowych (prawo do pokrycia ujemnego salda może być przyznane w drodze aukcji wytwórcy, który uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzy energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w morskiej farmie wiatrowej zlokalizowanej w granicach obszaru określonego w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy; wytwórca, który zamierza uczestniczyć w aukcji, podlega ocenie formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzania tej energii do sieci; postępowanie w sprawie oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek wy-twórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji);
  • zasady rozliczeń ujemnego salda (wytwórcy, na rzecz którego Prezes URE wydał decyzję albo który wygrał aukcję, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda; prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, który wypełnił zobowiązanie do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w określonych terminach);
  • plan łańcucha dostaw materiałów i usług (wytwórca, który ubiega się o uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda, sporządza plan łańcucha do-staw materiałów i usług, uwzględniający stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na dzień sporządzenia tego planu, który zawiera dane wymienione w art. 42 ustawy);
  • zasady przyłączania wytwórców do sieci i rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową (wytwórca, w uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączana morska farma wiatrowa, wyposaża morską farmę wiatrową w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające ustalenie ilości energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania, systemy umożliwiające ustalenie ilości energii elektrycznej, jaka nie została wytworzona w morskiej farmie wiatrowej na skutek poleceń ruchowych tego operatora – i wyposaża te układy lub systemy w system zdalnego odczytu, zapewniający komunikację w czasie rzeczywistym z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego);
  • kontrolę (kontrolę mogą przeprowadzać pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE, a w przypadku kontroli w siedzibie wytwórcy lub w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej również po okazaniu legitymacji służbowej; Prezes URE może upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej);
  • postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych (od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie ustawy stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji; na postanowienia Prezesa URE wydane na podstawie ustawy stronie służy zażalenie do tego samego sądu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia; postępowanie w sprawie odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.], o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki);
  • zasady budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych (morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji spełniają wymagania, które zapewniają spełnienie warunków wymienionych w art. 82 ustawy);
  • kary pieniężne (przepisy art. 85–91 ustawy określają zasady wymierzania kar).
Ważne

Zgodnie z art. 29 ust. 7 i 8 ustawy, maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w 2025 r. i 2027 r., może zostać obniżona, w przypadku gdy jest to niezbędne dla zrównoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię według ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). W takim przypadku w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia aukcji Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, obniżyć wielkość maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania systemu energetycznego, bezpieczeństwo dostaw energii oraz potrzebę utrzymania rozwoju energetyki wiatrowej na morzu przez system wsparcia, mimo dokonania obniżenia tej wielkości. Przepisy te wejdą w życie 1.1.2024 r.