Dla przypomnienia, ww. program funkcjonuje na podstawie specjalnej uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.7.2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W uchwale tej m.in. wskazano, że program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ZmKoronawirusU20(1).

Program określa zasady rozdziału i przekazywania:

1) jednostkom samorządu terytorialnego,

2) związkom jednostek samorządu terytorialnego

– dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie
COVID-19.

Regionalna izba obrachunkowa dokonując analizy problematyki w zakresie ww. promesy wskazała, m.in., że FinPubU nie zawiera definicji legalnej pojęcia „promesa”. Natomiast z definicji słownika języka polskiego wynika, że promesa jest to obietnica dokonania określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia, zobowiązanie się organu do wydania określonej decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności, dokument zawierający takie zobowiązanie. Następnie izba podała, że powiat otrzymał wspomnianą promesę inwestycyjną na realizację zadania w postaci budowy/przebudowy budynków domu pomocy społecznej. W ocenie regionalnej izby obrachunkowej, promesa może stanowić podstawę do wprowadzenia do budżetu jednostki samorządu terytorialnego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających – po stronie dochodów – na ich zwiększeniu o powyższe środki i po stronie wydatków – na ich zwiększeniu o wydatki mające być sfinansowane z tych środków – jeżeli zawiera ona informację o wysokości środków oraz określa ich przeznaczenie.

Z kolei, w zakresie klasyfikacji budżetowej ww. środków podano, że należy stosować paragraf 609. Został on oznaczony jako – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Z opisu do tego paragrafu wynika zaś, że dotyczy on środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podsumowując, stanowisko RIO jest pomocne dla JST w kontekście promes inwestycyjnych, które gwarantują środki na inwestycję w ramach Polskiego Ładu. Promesa wystarcza, aby te środki wprowadzić do budżetu JST jeszcze przed faktycznym ich uzyskaniem z budżetu państwa.

Źródło: bip.gdansk.rio.gov.pl