Projekt zmiany rozporządzenia dotyczący wpisu od odwołania

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczący wpisu od odwołania został przygotowany w związku z koniecznością dostosowania jego treści do zmian wprowadzonych przez ZmZamPublU16. W pierwszej kolejności z uwagi na fakt, że w ZamPublU wprowadzono nowy rodzaj zamówienia tj. zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dodany dział III w rozdziale 6 ZamPublU), zaszła konieczność określenia wprost w rozporządzeniu – w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości – wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa progom unijnym lub większa ma wynosić 15 000 zł.

Ponadto w projekcie przewiduje się zmiany dostosowujące do regulacji wprowadzonych w art. 186 ust. 3a i 6 ZamPublU i mających wpływ na koszty postępowania odwoławczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie kosztów w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez KIO. Otóż przewiduje się, że jeżeli:

1) zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił skutecznie, wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ZamPublU, żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia całości zarzutów, KIO:

a) orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu, albo

b) zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy;

2) zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione w odwołaniu oraz pozostałe zarzuty zostały przez odwołującego wycofane, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił skutecznie, wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ZamPublU, żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów, KIO:

a) orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu, albo

b) zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeżeli uwzględnienie zarzutów odwołania w części nastąpiło po otwarciu rozprawy;

3) odwołujący cofnął odwołanie:

a) przed otwarciem rozprawy – KIO orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu,

b) po otwarciu rozprawy albo na mniej niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania lub rozprawy – KIO zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw.

Stosownie do przepisu przejściowego zawartego w projekcie rozporządzenia do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wniesionych do Prezesa KIO przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego regulaminu rozpoznawania odwołań

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego regulaminu rozpoznawania odwołań ma na celu w szczególności dostosowanie treści obecnego rozporządzenia do przepisów wprowadzonych przez ZmZamPublU16, w tym do przyjętej w niej siatki terminologicznej, z uwzględnieniem unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), które weszło w życie 1.7.2016 r.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany dostosowujące do treści znowelizowanej ZamPublU w zakresie sposobu wnoszenia odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kierowania do KIO korespondencji w sprawie odwoławczej przez strony i uczestników postępowania odwoławczego, a także przesyłania korespondencji przez KIO drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną jest dniem doręczenia, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.

Zgodnie ze zmianą § 8 ust. 2 akta sprawy odwoławczej w toku prowadzonej sprawy odwoławczej będą udostępniane przez Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego oraz, w szczególnych okolicznościach związanych z realizacją kompetencji wynikających z art. 154 pkt 6 ZamPublU – Prezesowi UZP, na ich wniosek, w terminie uzgodnionym z przewodniczącym składu orzekającego, w siedzibie UZP.

Przewiduje się ponadto możliwość zażądania od biegłego przez KIO, w związku ze sporządzoną przez biegłego opinia, opinii uzupełniającej dotyczącej sporządzonej opinii i wyznaczeniu terminu odroczonej rozprawy po uzyskaniu wyjaśnień biegłego. Precyzuje się także moment wydania postanowienia o powołaniu konkretnego biegłego. Ma to wpłynąć pozytywnie na przebieg postępowania odwoławczego.

Oprócz wielu zmian merytorycznych w projekcie wprowadza się zmiany doprecyzowujące , które mają służyć zwiększeniu przejrzystości obecnego rozporządzenia. Na mocy przepisu przejściowego do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.