Projekty zmian aktów prawnych

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Założeniem projektu jest wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Będzie to oznaczało brak konieczności tworzenia wersji papierowej tych dokumentów, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów administracyjnych przechowywania dokumentów przez pracodawców. Będzie to rozwiązanie fakultatywne, kolejnym założeniem projektu jest bowiem skrócenie czasu przechowywania akt w wersji papierowej z 50 na 10 lat.

Projekt nadal znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obciążenia w III filarze

Trwają prace nad wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jako formy obligatoryjnego oszczędzania na emeryturę. Będzie to kolejny parapodatek na zabezpieczenie emerytalne. Oszczędzać mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, a także podmioty zatrudniające osoby na umowach cywilnoprawnych. System ma być powszechny.

Ustawa ma wejść w życie 1.7.2018 r., choć ten termin może jeszcze ulec zmianom. Jeżeli wejdzie w życie, pracodawca będzie zobowiązany odprowadzać nowe składki na emerytury w ramach III filaru, w wysokości 2% wynagrodzeń pracowników. Te składki będą finansowane przez pracodawcę. Pracodawca będzie również odprowadzał obowiązkową składkę pracownika w wysokości 1, 5% wynagrodzenia, która będzie finansowana z wynagrodzenia pracownika (w formie potrącenia). Składki po stronie pracodawcy, jak też pracownika, mogą zostać podwyższone. W przypadku pracodawcy – do 3, 5%, a w przypadku pracownika – nawet do 6%.

Pracowniczy Plan Kapitałowy będzie dodatkowym obciążeniem dla pracodawcy i wywoła niewątpliwie presję podwyżkową po stronie pracowników. Ponadto wprowadzenie systemu będzie się wiązało z wieloma dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi po stronie pracodawców – od zawierania umów o przystąpieniu do PPK w imieniu pracowników, do potrącania należnych składek na rzecz PPK.

Istnieje możliwość uniknięcia tworzenia PPK w przypadku tych pracodawców, którzy mają Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i spełniają dodatkowe warunki przewidziane w ustawie. Pracowniczego Planu Kapitałowego nie będą musieli tworzyć pracodawcy odprowadzający składkę podstawową na poziomie co najmniej 3, 5% wynagrodzenia uczestnika, przez co najmniej sześć miesięcy poprzedzających wejście w życie ustawy o PPK. W przypadku pracodawców, którzy posiadają PPE, lecz odprowadzają aktualnie niższą składkę, jest jeszcze czas, aby podwyższyć ją do poziomu co najmniej 3, 5%.

Pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w PPK. Takie oświadczenie będzie ważne przez 24 miesiące i będzie mogło zostać w każdym czasie odwołane. Pomimo tego pracodawca i tak będzie zobowiązany prowadzić PPK i będzie musiał mieć podpisaną umowę z towarzystwem zarządzającym środkami. Przez pierwsze dwa lata będzie to podmiot państwowy. Dopiero po upływie tego terminu będzie można zmienić towarzystwo na podmiot prywatny.

Zmiany w Kodeksie pracy

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany zakładają m.in.: stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację; objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących rodzicom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów; umożliwienie w przypadku mobbingu dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale na skutek mobbingu poniósł konkretną szkodę.

Projekt zakłada także m.in.: wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy z 7 do 14 dni; prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do jego wydania do sądu pracy oraz wprowadzenie możliwości wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do jego wydania. Analogiczne do zmian proponowanych w Kodeksie pracy, zaproponowane są rozwiązania dotyczące możliwości wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy dla pracowników tymczasowych.

Istotą zmiany zaproponowanej natomiast w Kodeksie postępowania cywilnego jest wprowadzenie właściwości przemiennej przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy.

Projekt nadal znajduje się na etapie prac w Sejmie.

r.pr. Robert Stępień, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności