Niemniej już teraz warto przybliżyć kluczowe projekty rozporządzeń, zwłaszcza w odniesieniu do nowych rozwiązań w nich przewidzianych w stosunku do obecnego stanu prawnego.

Projekt dotyczący rodzajów dokumentów (…)

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w zasadniczym zakresie nie odbiega (jak na razie) od obecnie obowiązującego. Zwrócić należy jednakże uwagę na nowe rodzaje dokumentów, których zamawiający będzie mógł żądać, a w szczególności:

1) wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które to systemy wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,

2) informacje na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub personelu kierowniczego, o ile nie będą one stanowić kryterium oceny ofert,

3) dokument zawierający informacje wskazujące procentową część zamówienia publicznego, której realizację wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom.

Nowością jest (w celu zapewnienia właściwego poziomu konkurencji) uprawnienie zamawiającego do uwzględnienia przy ocenie zdolności wykonawcy także robót budowlanych, usług lub dostaw wykonanych w okresie wcześniejszym niż „normalnie” (także obecnie przewidziany), tj. wcześniejszym niż ostatnie 5 lat w przypadku robót budowlanych lub ostatnie 3 lata w przypadku usług i dostaw, przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości będzie jej przewidzenie w dokumentach zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie kryteriów kwalifikacji (obecne warunki udziału w postępowaniu), będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zamawiający będzie mógł żądać zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego lub innego dokumentu potwierdzającego oddanie tych zasobów, które określają co najmniej zakres wskazany w rozporządzeniu.

W odniesieniu do tzw. dokumentów przedmiotowych wskazuje się w rozporządzeniu na nieco szerszy ich przykładowy katalog, jednocześnie pozostawiając go nadal otwartym. Zamawiający będzie mógł żądać w szczególności planów, projektów, rysunków, fotografii, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność będzie musiała zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Przepisy rozporządzenia będą miały odpowiednie zastosowanie do podwykonawców zamówienia publicznego. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18.4.2016 r. będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Projekt dotyczący profilu nabywcy

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych profilu nabywcy jest nowym aktem prawnym, nie mającym obecnie swojego odpowiednika. Wiąże się z nowymi regulacjami przewidzianymi w projekcie ZamPublU.

Dla przypomnienia – „profil nabywcy” w świetle nowej ZamPublU to rozwiązanie techniczne umożliwiające realizację procesu udzielania zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przy użyciu profilu nabywcy będzie odbywała się wszelka komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą w ramach postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Ponadto na profilu nabywcy zamawiający będzie udostępniał dokumenty zamówienia. W związku z tym strona internetowa zamawiającego, która obecnie jest miejscem upubliczniania określonych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przestanie być miejscem zamieszczania informacji o zamówieniach publicznych udzielanych przez zamawiającego.

Według projektu rozporządzenia (uszczegóławiającego zapisy nowej ZamPublU) profil nabywcy, w ramach minimalnej funkcjonalności, ma zapewniać m.in. takie usługi jak:

1) komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą elektronicznych formularzy, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 4 projektu nowej ZamPublU,

2) przygotowywanie ogłoszeń,

3) przesyłanie ogłoszeń do publikacji w Biuletynie Zamówień (repozytorium wszystkich ogłoszeń o zamówieniach) i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

4) rejestracja potwierdzeń publikacji ogłoszeń,

5) publikacja i udostępnianie dokumentów zamówienia,

6) generowanie i przesyłanie komunikatów do interesariuszy o wszelkich zmianach w dokumentach zamówienia,

7) wsparcie w przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do postępowania,

8) szyfrowanie i odszyfrowywanie ofert i wniosków o dopuszczenie do postępowania,

9) zabezpieczenie przed dostępem do danych zawartych w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do postępowania przed terminem wskazanym w ogłoszeniu,

10) składanie ofert i wniosków z załącznikami,

11) wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert,

12) automatyczna ocena ofert na podstawie zdefiniowanych wcześniej kryteriów,

13) przechowywanie dokumentów, danych o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

14) wsparcie w przygotowaniu protokołu postępowania.

Wraz z publikacją ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego lub informacją o unieważnieniu postępowania system będzie przekazywać do repozytorium danych o postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego umiejscowionego na platformie e-Zamówienia dane, zgodne ze strukturą i formatem wskazanym w rozporządzeniu. System ma spełniać warunki organizacyjno-techniczne związane z jakością oprogramowania i oceną produktów programowych odpowiadające wymaganiom norm serii PN-ISO 25000 ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

W projekcie rozporządzenia określa się ponadto, w jaki sposób będzie odbywać się udostępnianie elektronicznej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udostępnianie uprawnionym podmiotom elektronicznej dokumentacji postępowania będzie następować przez elektroniczną transmisję danych w formie komunikatów. Przesyłanie elektronicznych dokumentów, stanowiących ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie natomiast polegać na

1) opracowaniu treści komunikatu zawierającego elektroniczne dokumenty przez wykonawcę (w rozumieniu ZamPublU),

2) podpisaniu tego komunikatu przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

3) następnie wysłaniu przez wykonawcę komunikatu oraz odebraniu komunikatu, weryfikacji prawidłowości,

4) wysłaniu potwierdzenia jego otrzymania lub wykazu stwierdzonych w nim błędów lub braków do wykonawcy.

Projekt dotyczący regulaminu postępowania o zamówienie publiczne

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w regulaminie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nową regulacją. Wynika to z rezygnacji w nowej ZamPublU z SIWZ i zastąpienia tego – obecnie podstawowego – dokumentu regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nie należy mylić go z podobnie nazywanymi aktualnie regulacjami wewnętrznymi określającymi reguły proceduralne u danego zamawiającego).

Rozporządzenie określa zakres informacji, jakie powinny być zawarte regulaminie. Analiza projektu skłania do stwierdzenia, że są one bardzo podobne do tych, które obecnie zamawiający musi zamieścić w SIWZ. Regulamin postępowania będzie mógł nie zawierać którejkolwiek z wymaganych w rozporządzeniu informacji, jeżeli zostanie ona zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu. W regulaminie będą musiały znaleźć się m.in. następujące informacje:

1) nazwa (firma) oraz numer identyfikacyjny zamawiającego,

2) identyfikator ogłoszenia stanowiącego zaproszenie do ubiegania się o zamówienie publiczne,

3) opis przedmiotu zamówienia publicznego,

4) wykaz dokumentów, które należy ewentualnie załączyć na potwierdzenie oświadczeń składanych przez oferenta jako dowodów braku podstaw wykluczenia oraz spełniania kryteriów kwalifikacji albo w celu uzupełnienia podanych przez oferenta informacji w trybie przetargu nieograniczonego,

5) opis sposobu przygotowywania ofert,

6) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy,

7) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium,

8) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

9) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne wymagania, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, w tym informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej wyłącznie z jednoczesnym złożeniem oferty niewariantowej, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych,

10) powody niedokonania podziału zamówienia publicznego na części, chyba że zamawiający poda je w protokole postępowania,

11) niezbędne informacje dotyczące formatu wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający wymaga złożenia ofert w formie katalogów elektronicznych lub dopuszcza taką możliwość,

12) dane, które powinni przedstawić oferenci, oraz metodę, którą zastosuje się do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych, jeżeli zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia.

Projekt dotyczący wysokości wpisu od odwołania do KIO

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, przewiduje wysokość wpisu na obecnym poziomie kwotowym. Będzie ona uzależniona nadal od rodzaju i wartości zamówienia, a także odpowiednio konkursu (tabela 1).

Tabela 1. Rodzaj zamówienia a wysokość wpisu od odwołania do KIO

Rodzaj zamówienia

Wartość zamówienia

Wysokość wpisu

Dostawy lub usługi

mniejsza niż progi unijne

7 500 zł

równa progom unijnym lub większa

15 000 zł

Roboty budowlane

mniejsza niż progi unijne

10 000 zł

równa progom unijnym lub większa

20 000 zł

W projekcie określa się też reguły ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, które są zbliżone do obecnych – tabela 2.

Tabela 2. Reguły ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego

Przyczyna

Okoliczności dodatkowe

Kto ponosi koszty/jakie?

Umorzenie postępowania odwoławczego przez KIO

w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu

zwrot odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, koszty ponosi zamawiający na rzecz odwołującego

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości przed otwarciem rozprawy

zwrot odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości po otwarciu rozprawy

zamawiający na rzecz odwołującego

Wycofanie odwołania przez odwołującego się

przed otwarciem rozprawy

zwrot odwołującemu z rachunku UZP 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu

po otwarciu rozprawy

odwołujący ponosi koszty wymienione w § 3 pkt 2 projektu (m.in. dojazdu, pełnomocników) na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw

uwzględnienie odwołania przez KIO

nie dotyczy

zamawiający na rzecz odwołującego

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu

wnoszący sprzeciw ponosi równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty wymienione w § 3 pkt 2 projektu (m.in. dojazdu, pełnomocników) na rzecz odwołującego lub zamawiającego

odrzucenie albo oddalenie odwołania przez KIO

nie dotyczy

odwołujący na rzecz zamawiającego koszty wymienione w § 3 pkt 2 projektu (m.in. dojazdu, pełnomocników)

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu

odwołujący na rzecz wnoszącego sprzeciw koszty wymienione w § 3 pkt 2 projektu (m.in. dojazdu, pełnomocników)

przypadki inne niż powyższe (tzw. nieuregulowane w projekcie)

nie dotyczy

orzeka się o kosztach postępowania, uwzględniając, że strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku