Projekty rozporządzeń określają wzory:

 • formularza wniosku o pozwolenie na budowę,
 • formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, 
 • formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę 
 • formularza zgłoszenia rozbiórki,
 • formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 • formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,
 • formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekty wprowadzają możliwość elektronicznego składania wniosków w sprawach z zakresu Prawa budowlanego oraz wydawanie przez organy dokumentacji także w formie elektronicznej. Zostały skierowane do opiniowania.

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1.7.2021 r.