Projektowany wzrost wysokości diet za podróże krajowe

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6.5.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (numer z wykazu UD 78; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359601).

W projekcie tym przewidziano zmianę zapisu § 7 ust. 1 PodrSłużbR. Dotychczasowa treść ww. przepisu jest następująca:

1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Według projektu ww. przepis ma mieć następującą treść:

„1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży”.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji PodrSłużbR zwrócono uwagę na kilka kwestii:

1) obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1.3.2013 r.;

2) uregulowania określone w PodrSłużbR mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe m.in. pracowników sfery budżetowej: państwowej i samorządowej;

3) obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, tj. 30 zł za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 KP);

4) z uwagi m.in. na powyższe uregulowania pracodawcy oczekują stosownego podwyższenia, przez ministra właściwego do spraw pracy, diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju pomimo, iż w trybie określonym przepisami art. 775 § 3 i 4 KP, pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać wyższe stawki diet i innych należności, niż mające zastosowanie do pracowników sfery budżetowej.

Podsumowując, proponowane w projekcie PodrSłużbR regulacje przewidujące zwiększenie poziomu diety z tytułu podróży krajowej, są korzystne z punktu widzenia pracowników samorządowych. Zyskają oni bowiem na zmianie przepisów. Z drugiej jednak strony, korzyści finansowe dla pracowników będą musiały wpływać na zwiększone wydatki budżetowe samorządów. Zatem, jednostki samorządu terytorialnego z dużym prawdopodobieństwem będą musiały sprostać nowym przepisom pod względem finansowym, tym bardziej, że projekt przewiduje stosunkowo szybkie wejście w życie nowych rozwiązań – rozporządzenie bowiem ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności