Projektowane zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich

Od 1.1.2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy - popularnie zwane zwolnieniami lekarskimi - mogą być wystawiane w formie elektronicznej. Z obecnych przepisów tej ustawy wynika, że zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez ZUS i za pośrednictwem jego systemu teleinformatycznego. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest jednak płatny, a koszty zakupu zestawu do jego składania obciążają lekarza. Natomiast profil zaufany ePUAP jest wprawdzie bezpłatny, ale w ocenie lekarzy jego stosowanie jest czasochłonne i skomplikowane w obsłudze. Ponadto z obecnych przepisów wynika, że tylko do końca tego roku zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane także na papierowych drukach ZUS ZLA.

Prostszy sposób uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich

Po analizie sposobu funkcjonowania powyższych rozwiązań i biorąc pod uwagę postulaty środowiska lekarskiego i możliwości ZUS, Ministerstwo Pracy przedstawiło projekt zmian w ustawie zasiłkowej. Główną zmianą ma być wprowadzenie dodatkowego - nowego i prostszego - sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Po zmianach zaświadczenie będzie mogło być wystawiane także w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Elektroniczne oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych

Zgodnie z projektowanymi przepisami lekarze mieliby możliwość złożenia oświadczenia o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej

Po zmianach także zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępny w systemie teleinformatycznym ZUS. Także lekarze orzecznicy ZUS będą mogli wystawiać zaświadczenia traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w ww. formach.

Elektroniczny wniosek w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku

Również wniosek w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie mógł być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Okres przejściowego wykorzystywania papierowych druków ZUS ZLA przedłużony do końca 2018 r.

Dodatkowo projekt przewiduje wydłużenie o rok okresu przejściowego, w którym funkcjonować będą dotychczasowe papierowe druki ZUS ZLA. Zatem wskutek tej nowelizacji lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia w dotychczasowej formie (na drukach ZUS ZLA) aż do końca 2018 r.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1.7.2017 r., a przepisy wydłużające funkcjonowanie dotychczasowej formy zaświadczeń lekarskich na drukach ZUS ZLA - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności