Projekt przewiduje zmiany w InwElektrWiatrU. Warto przytoczyć w ogólności kluczowy aspekt, który spowodował wspomnianą inicjatywę. 

Otóż chodzi w tym zakresie o art. 4 InwElektrWiatrU, z którego m.in. wynika, że:

Art. 4 [Odległość lokalizacji] 

1. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz

2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa ‒  od elektrowni wiatrowej

– jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Wskazana regulacja dotyczy bowiem zasad sytuowania elektrowni wiatrowych, które to zasady, jak wynika z uzasadnienia projektu, wymagają zmian. Przyczynkiem zmian, według samorządów, jest to, że ww. limity odległości dotyczące sytuowania elektrowni wiatrowych, w praktyce doprowadziły do zablokowania zabudowy mieszkaniowej na znacznych obszarach gmin, w szczególności na terenach intensywnie urbanizowanych, terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Ważne

Zapisy wskazanego projektu mają ‒ w ocenie autorów ‒ uzdrowić wspomnianą trudną sytuację dla samorządów, ale i dla przedsiębiorców, którzy zapewne chcieliby mieć większe możliwości rozwoju ww. działalności. Autorzy wprost wskazują, że chodzi o konieczną liberalizację ww. reguł i wprowadzenie zamiast umownego „kryterium 10H” ‒ „kryterium 5H”. 

W projekcie przewidziano stosowne zapisy, w zasadzie dotyczące dodania nowej jednostki redakcyjnej, tj. art. 14a do InwElektrWiatrU o treści:

Art. 14a. W postępowaniach w sprawie lokalizacji i budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, nie stanowi przesłanki odmowy wydania decyzji WZ albo pozwolenia na budowę, albo wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec zgłoszenia, w przypadku gdy odległość, w której przewidziana jest lokalizacja i budowa budynku – od elektrowni wiatrowej wybudowanej przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami(całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Przepisy art. 5 ust. 1 stosuje się.

Finalnie autorzy projektu wskazują, że wprowadzenie tzw. „odległości 5H”, umożliwi rozwój inwestycji mieszkaniowych na terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na działkach znajdujących się na tych terenach, w szczególności, dla których nie zostały dotychczas wydane decyzje WZ, w oparciu o art. 14 InwElektrWiatrU. 

Podsumowując, wydaje się, że kierunek zmian jest korzystny, zarówno z perspektywy samorządu gminnego, jak i z perspektywy przedsiębiorców z podanej branży.