Projektowane zmiany w Kodeksie pracy

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, którego celem jest wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Obecnie z przepisów wynika, że umowę o pracę zawiera się na piśmie, a jeżeli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej, ale np. w formie ustnej albo w sposób dorozumiany (np. przez dopuszczenie pracownika do pracy), to pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 KP). Zatem obecnie pracodawca, który nie zawarł pisemnej umowy o pracę, może wydać pracownikowi takie pisemne potwierdzenie do końca pierwszego dnia pracy, a po zmianach będzie to musiał zrobić jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

W ocenie PIP obecne brzmienie art. 29 § 2 KP umożliwia pracodawcom nielegalne zatrudnianie pracowników – w razie kontroli inspektora pracy regułą jest tłumaczenie pracodawców, że pracownicy nie posiadają umów o pracę, ponieważ jest to ich pierwszy dzień w pracy i zgodnie z prawem pisemne potwierdzenie zostanie im dostarczone do końca tego właśnie dnia pracy. Nowa regulacja ma to pracodawcom uniemożliwić i tym samym wyeliminować albo chociaż ograniczyć nielegalne zatrudnianie pracowników. Na pracodawców, którzy nie dopełnią tego obowiązku inspektor pracy będzie mógł nałożyć karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 2 KP).

Ponadto projekt przewiduje, że także z treścią regulaminu pracy oraz wykazem lekkich prac pracodawca będzie musiał zapoznać pracownika/pracownika młodocianego przed dopuszczeniem go do pracy – obecnie ma to zrobić przed rozpoczęciem przez nich pracy (art. 1043 § 2 i art. 2001 § 5 KP).

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności