Projektowane zmiany w Kodeksie pracy od 1.1.2017 r.

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy obejmują:

1) zwolnienie części pracodawców z obowiązku opracowywania regulaminu pracy i wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

2) zmianę zasad wydawania świadectw pracy;

3) wprowadzenie formy pisemnej jako obowiązkowej przy łącznym powierzeniu mienia pracownikom;

4) wydłużenie terminu na odwołanie się przez pracownika do sądu pracy w związku z ustaniem stosunku pracy albo niezatrudnieniem go.

Zrezygnowano natomiast z poszerzenia kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności.

Regulaminy wynagradzania i pracy

Po zmianach regulamin pracy i wynagradzania musiałby być ustalany tylko u pracodawców zatrudniających:

1) co najmniej 50 pracowników,

2) od 20 do 49 pracowników - jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa (jej wniosek będzie dla pracodawcy wiążący).

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników mógłby ustalać każdy z tych regulaminów dobrowolnie, z własnej inicjatywy.

Regulamin zfśs

Wskutek zmian w ustawie z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązek tworzenia zfśś mieliby tylko pracodawcy zatrudniający:

1) co najmniej 50 pracowników,

2) od 20 do 49 pracowników - jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa (jej wniosek będzie dla pracodawcy wiążący).

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników mógłby ustalać zfśs dobrowolnie, z własnej inicjatywy.

Wydawanie świadectw pracy

Nowe zasady w zakresie zasad wydawania świadectw pracy, które mają obowiązywać od 1.1.2017 r.: 1) w przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę - pracodawca byłby obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia tylko na jego wniosek. Pracownik mógłby jednak żądać wydania świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia w każdym czasie; wówczas pracodawca musiałby mu wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku; 2) jeżeli pracodawca nie zamierzałby zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę - pracodawca byłby obowiązany wydać świadectwo pracy niezwłocznie i za wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydał świadectwa pracy.

Projekt przewiduje, że do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej w dniu 1.1.2017 r. będą stosowane już nowe przepisy. Natomiast jeżeli w dniu 1.1.2017 r. nie upłynął jeszcze 24-miesięczny termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z obecnym art. 97 § 11 KP, to pracodawca będzie musiał wydać pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu 1.1.2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1.7.2017 r. Przed tym terminem pracownik będzie mógł jednak żądać wydania świadectwa pracy, a pracodawca będzie obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie. W związku z m.in. powyższymi zmianami wydane będzie nowe rozporządzenie MRPiPS w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy.

Łączne powierzenie mienia

Do Kodeksu pracy zostanie wprowadzona regulacja, zgodnie z którą podstawą łącznego powierzenia mienia byłaby umowa o współodpowiedzialności materialnej zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Do umów o współodpowiedzialności materialnej, trwających w dniu 1.1.2017 r. będą stosowane obecne przepisy art. 125 § 1 KP.

Odwoływanie się pracownika do sądu pracy

Projekt przewiduje także wydłużenie terminu na odwołanie się pracownika do sądu pracy. Po zmianach: 1) odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę będzie się wnosić w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę; 2) żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania będzie się wnosić w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę; 3) żądanie nawiązania umowy o pracę będzie się wnosić w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Projekt przewiduje, że do terminów na odwołanie się do sądu pracy, które nie upłynęły przed 1.1.2017 r., stosowane będą już nowe przepisy, tj. terminy 21-dniowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności