Planowane zmiany w Kodeksie pracy

Projektowane zmiany z zakresu prawa pracy obejmują:

1) poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności;

2) zwolnienie części pracodawców z obowiązku opracowywania regulaminu pracy i wynagradzania;

3) uproszczenie przepisów o wydawaniu świadectw pracy;

4) wprowadzenie formy pisemnej jako obowiązkowej przy łącznym powierzeniu mienia pracownikom;

5) wydłużenie terminu na odwołanie się przez pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę;

6) zwolnienie części pracodawców z obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Niekaralność

Projekt przewiduje wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego przepisu, zgodnie z którym pracodawca, będący podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, miałby prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Udostępnienie pracodawcy tych informacji miałoby następować w formie oświadczenia kandydata do pracy, a ich udokumentowanie – w trybie ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, tj. na wniosek pracodawcy złożony do KRK. Skutkiem tego potencjalny pracodawca pokrywałby koszty zaświadczenia z KRK.

Regulaminy wynagradzania i pracy

Projekt ustawy zakłada podniesienie – z 20 do 50 pracowników – progów, od których pracodawca miałby obowiązek ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Natomiast pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników byłby obowiązany do ustalania tych regulaminów tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Ponadto pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników mógłby ustalać te dwa regulaminy dobrowolnie, z własnej inicjatywy.

Wydawanie świadectw pracy

Obecnie obowiązujące przepisy o wydawaniu świadectw pracy w sytuacji, gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie u danego pracodawcy, są oceniane jako skomplikowane i niejednoznaczne, dlatego resort rozwoju proponuje ich uproszczenie. Zmiany w Kodeksie pracy w tym zakresie polegałyby na wprowadzeniu następujących zasad:

1) w przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę pracodawca byłby obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego wniosek i miałoby ono obejmować zakończone okresy zatrudnienia;

2) pracownik, o którym mowa wyżej, mógłby jednak żądać wydania świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia w każdym czasie; wówczas pracodawca musiałby mu wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku;

3) jeżeli natomiast pracodawca nie zamierzałby zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, to byłby obowiązany wydać mu świadectwo pracy niezwłocznie – za wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydał świadectwa pracy.

Łączne powierzenie mienia

Do Kodeksu pracy zostałaby wprowadzona regulacja, zgodnie z którą podstawą łącznego powierzenia mienia byłaby umowa o współodpowiedzialności materialnej zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Obecnie wymóg ten wynika jedynie z orzecznictwa sądowego.

Odwoływanie się pracownika do sądu pracy

Projekt przewiduje także wydłużenie terminu na odwołanie się pracownika do sądu pracy od otrzymanego od pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę – z obecnych 7 do 14 dni (czyli tak jak przy zwolnieniu dyscyplinarnym).

Zmiany w zakresie zfśs

Projekt zmian w ustawie z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakłada podniesienie – z 20 do 50 pracowników – progu, od którego pracodawca miałby obowiązek tworzenia zfśs. Pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników byłby obowiązany do ustalania regulaminu zfśs tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowej, a pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników mógłby ustalać taki regulamin zawsze z własnej inicjatywy.

Założenia dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników

Ponadto w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych znajduje się opracowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt założeń projektu ustawy mający na celu umożliwienie pracodawcom prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Projekt przewiduje, że akta w tej formie powstawałyby bezpośrednio przez tworzenie dokumentów pracowniczych w systemie teleinformatycznym albo przez digitalizację już istniejących akt – w ten sposób powstawałyby elektroniczne teczki pracownicze. Ponadto projekt przewiduje skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej z obecnych 50 lat do 7-10 lat (od dnia zakończenia stosunku pracy). Docelowo wszystkimi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych miałby dysponować ZUS, który miałby gromadzić dane przekazywane przez pracodawców. W tym celu – po ustaniu stosunku pracy – pracodawca wydawałby pracownikowi rozszerzone świadectwo pracy, z danymi niezbędnymi ZUS do przyznania świadczenia emerytalno-rentowego. Pracodawca wydawałby także pracownikowi zaświadczenie o wynagrodzeniu; dane te pracodawca przekazywałby także do ZUS.