Resort rodziny zwraca uwagę, że w okresie 10 lat funkcjonowania ustawy z 27.4.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ze zm.) zidentyfikowano potrzebę ponownego uregulowania przepisów dotyczących instrumentów wsparcia na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnych osób w charakterze członków, czy też pracowników niebędących członkami spółdzielni. Wsparcie jest obecnie udzielane w szczególności osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON oraz osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy. Projekt nowelizacji ustawy jest na etapie prac sejmowych. Oto najważniejsze zmiany.

Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej

W projekcie przewidziano warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy. Przewidziano też zmianę limitów zatrudnieniowych w przypadku, gdy spółdzielnię socjalną zakładają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie usług społecznych użyteczności publicznej wymienionych w projekcie.

Wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych niebędących jej członkami

Ma to się odbywać m.in. poprzez objęcie ich procesem reintegracji społecznej i zawodowej oraz włączeniem w procesy decyzyjne i konsultacyjne w spółdzielni socjalnej – refundacja składek na ubezpieczenia oraz części kosztów pracodawcy dla pracowników spółdzielni będących jednocześnie osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej

Chodzi o osoby zakładające lub przystępujące w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni socjalnej. Proponuje się rozszerzenie ich kręgu o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ułatwienie funkcjonowania spółdzielni socjalnej

Przewidziano nowe instrumenty wsparcia z Funduszu Pracy oraz PFRON, tj.:

1) wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia w formie możliwości przyznania środków z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub finansowanie kosztów wynagrodzenia dla osób skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej (instrumenty przewidziane dla skierowanych osób bezrobotnych, poszukujących pracy przed 30. i po 50 roku życia niepozostających w zatrudnieniu oraz poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej;

2) rozszerzenie form wsparcia z PFRON w formie możliwości przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a także na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych przez PUP osób niepełnosprawnych do pracy w spółdzielni socjalnej oraz umożliwienie ubiegania się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla osób skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej – analogicznie jak z Funduszu Pracy.