Projektowane uszczelnienie zakazu handlu w niedziele

Nie wszystkie placówki pocztowe otworzą się w niedziele 

Propozycja nowelizacji ustawy o zakazie handlu przewiduje dwie zasadnicze zmiany, pierwsza z nich odnosi się do zmiany w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy polegającej na przesadzeniu, iż z wyłączenia spod zakazu handlu mogą̨ korzystać́ placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a nie jak to jest obecnie, czyli każda placówka pocztowa może skorzystać z tego wyłączenia, nawet jeżeli działalność pocztowa jest minimalna. 

Zgodnie z proponowaną zmianą ustawy, przez przeważającą działalność należy rozumieć „rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 955), jeżeli działalność́ ta stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są̨ wykonywane czynności związane z handlem”.

Według pomysłodawców zmian w treści ustawy doprecyzowanie przepisu jest konieczne i oczekiwane społecznie ze względu na praktykę̨ stosowania tego przepisu w obecnym jego brzmieniu. Polega ona na korzystaniu z wyłączenia spod zakazu handlu przez typowe placówki handlowe, które dzięki uzyskaniu statusu placówki pocztowej mogą̨ prowadzić handel we wszystkie niedziele i święta, czego nie mogłyby czynić nie mając takiego statusu, ponieważ zakres działalności handlowej prowadzonej przez takie placówki nie jest objęty pozostałymi włączeniami spod zakazu handlu zawartymi w art. 6 ust. 1 ustawy. 

Wyroby tytoniowe do zmiany 

Druga ze zmian obejmuje nowelizacje art. art. 6 ust. 1 pkt 6 polegającą na pominięciu w nim wyrazów „wyrobów tytoniowych”. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z wyłączenia zakazu handlu na podstawie tego przepisu uzasadniając to tym, że jego przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 42.2). Autorzy ustawy uważają, że przepis w obecnym brzmieniu jest nadużywany, ponieważ jest wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy w praktyce handlują̨ przede wszystkim innymi towarami, niż wyroby tytoniowe, natomiast wyroby tytoniowe są sprzedawane w niewielkiej ilości. Projekt ustawy nie przewiduje całkowitego zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych w niedziele i święta.

Placówki handlowe, korzystające z wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28– 30 ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta oraz przychód z pozostałej działalności. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie miał obowiązek określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia tej ewidencji, wzoru tej ewidencji oraz szczegółowej treści wpisów w tej ewidencji, biorąc pod uwagę̨ konieczność zapewnienia prawidłowego prowadzenia tej ewidencji oraz przejrzystości, kompletności i dostępności zawartych w niej danych.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności