Jak podano w uzasadnieniu wspomnianego projektu, zmienia ono pewne kwestie związane z wynagradzaniem ww. pracowników, a ustalone aktualnie w WynagrPracSamR.

W motywach wprowadzanych zmian wskazano m.in., że: Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony jest w XXII kategoriach zaszeregowania w granicach kwot I – 1700 zł, XXII – 3000 zł i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.(Dz. U. poz. 1596), w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 800 zł. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. poz. 1564), od dnia 1 stycznia 2020 r. z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę został wyłączony dodatek za staż pracy.

W dalszej części uzasadnienia ww. projektu podkreślono, że nowelizacja rozporządzenia ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników. Projekt rozporządzenia przewiduje – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego w I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ustalenie ich w wysokości:

  1. 2000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 1700 zł),
  2. 3300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3000 zł).

Zaznaczono również, że minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony w I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, określonym w WynagrPracSamR.

W dalszych rozważaniach dodatkowo podano, że pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania, m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem, mimo że projektowany w rozporządzeniu poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest niższy (w kategoriach zaszeregowania I–XIX) od kwoty 2800 zł (czyli aktualnego minimalnego wynagradzania pracowniczego), to pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podsumowując należy wskazać, że projektowane zmiany przepisów mogą wpłynąć na poziom wydatków obowiązujących w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych. Ostatecznie to poszczególne samorządy decydują bowiem o polityce kadrowej i związaną z tym ściśle kwestią wydatkowania środków na wynagrodzenia. W każdym bądź razie, ww. jednostki będą musiały uwzględniać nowe zasady wynagradzania, niezależnie od tego, czy przyjmą one taką postać, czy zmodyfikowaną w inny sposób na dalszym etapie legislacyjnym.