Zgodnie z projektem nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 1 z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.; dalej: PodLokU) ma doprowadzić do doprecyzowania i zawężenia tej regulacji. Przepis art. 7 ma charakter obowiązkowy i gminy nie mogą w tym zakresie swobodnie decydować. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości będą podlegały tylko budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.) oraz zajęte pod nie grunty, które: są udostępniane przewoźnikom kolejowym wyłącznie do wykonywania przewozów kolejowych lub są wykorzystywane do przewozu osób, lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Zmiana nieprecyzyjnych przepisów PodLokU spowoduje także modyfikację opartej o nie, niekorzystnej dla gmin interpretacji podatkowej pojawiającej się w orzecznictwie sądów administracyjnych (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,148.html).

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1.1.2021.