Proponowana zmiana w istocie, w odniesieniu do kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczy jednego przepisu. W myśl art. 253 §1 w obecnym brzmieniu, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Podobnie też wyraz „obywatel” jest używany w pozostałych paragrafach przepisu.

Proponowana zmiana ma dokonać zamiany wyrazu „obywatel” na „zainteresowany”. Proponowana zmiana art. 253 KPA zmierza do potwierdzenia także w tym przepisie, że każda osoba zainteresowana, a nie tylko obywatel polski, ma prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej oraz do organizacji społecznych (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-270-2020/$file/9-020-270-2020.pdf).

W istocie wydaje się, że ta niewielka zmiana doprowadzi do zagwarantowania poszanowania praw do składania petycji, wniosków, skarg także przez osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa co będzie zgodne z art. 63 Konstytucji.