Dotychczasowe rozporządzenie nie zawierało przepisu przejściowego w zakresie stosowania rozporządzenia do spraw wszczętych i niezakończonych. Dodanie przepisu interpolarnego umożliwi dla wymagań określonych w § 328 ust. 1 WarunkiTechR (zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) stosowanie przepisów zgodnie z wymaganiami określonymi w § 329 ust. 2 WarunkiTechR (cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP) oraz w załączniku nr 2 do WarunkiTechR pt.: „wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”, obowiązującymi od 1.1.2017 r. do 30.12.2020 r., w zakresie spraw wszczętych i niezakończonych przed 31.12.2020 r., dla których:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego; 
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Oznacza to, że we wskazanych przypadkach zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy w zakresie wskaźnika EP.

(Uzasadnienie projektu: https://legislacja.gov.pl/docs//573/12340250/12737108/12737109/dokument473966.pdf)