Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Istota projektu zmian sprowadza się do ujednolicenia terminologii i zastąpienia organu, jakim był minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nowym organem, zgodnie z nowym podziałem kompetencji, tj. ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ponadto proponuje się uściślenie reguł postępowania skargowego i jego terminu oraz publikacji rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Organem rozstrzygającym o losach skargi ma być minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Poszerzony ma zostać obowiązek w zakresie upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do przetargu. Dotychczas listę taką wywieszało się w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Po zmianie listę także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowo zostanie w rozporządzeniu dodany nowy rozdział dotyczący przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu ustnego ograniczonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zgodnie z nim przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ustny ograniczony, zwany dalej „przetargiem”, przeprowadza się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających:

a) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć;

‒ z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej

Proponowane rozwiązanie pozwoli dysponentom mienia publicznego na organizację postępowania zarówno w dotychczasowy sposób, jak i z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Celem regulacji jest danie możliwości wdrożenia środków komunikowania na odległość, które wpisuje się w strategię ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12334604/12692805/12692806/dokument451029.pdf).

Choć z uzasadnienia projektu wynika, że właściwy organ będzie mógł decydować lub też stosować zamiennie „starą” i nową procedurę, to literalna wykładnia tych przepisów prowadzi do odmiennych wniosków.

Projekt został skierowany do uzgodnień.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności