Założenia projektowanych zmian

Głównym celem projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 12.8.2014 r. jest rozszerzenie uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji oraz utworzenie kategorii lekarzy z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem. Efektem tej zmiany ma być zwiększenie liczby lekarzy uprawnionych do wykonywania poszczególnych świadczeń, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości świadczeń.

Projekt rozporządzenia zmieniającego nakłada także na świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne obowiązek posiadania sformalizowanej procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń. Procedura powinna w szczególności określać wielodyscyplinarne planowanie leczenia onkologicznego, leczenia chirurgicznego. Ponadto procedura powinna zapewnić udokumentowanie możliwości realizacji świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej. W projekcie rozporządzenia zmieniającego zaproponowano maksymalny termin na rozpoczęcie leczenia wynoszący 14 dni od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

Najważniejsze zmiany w zakresie leczenia szpitalnego

Projekt przewiduje zmianę definicji lekarza w trakcie specjalizacji. Zmiana obejmuje obniżenie dotychczasowych wymagań. Po wprowadzeniu zmian lekarze:

1) posiadający inną specjalizację II stopnia, 2) posiadający tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny, 3) w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki, dermatologii i wenerologii (po II roku specjalizacji), 4) w trakcie specjalizacji w pozostałych dziedzinach medycyny (po I roku specjalizacji),

będą mogli realizować świadczenia z przedmiotowego zakresu. W przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji realizacja świadczeń została uzależniona od uzyskania potwierdzenia od kierownika specjalizacji o wiedzy i umiejętnościach umożliwiających samodzielną pracę.

Projekt definiuje także lekarza z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, jako lekarza z I stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnej z profilem realizowanego świadczenia oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obliguje podmioty realizujące świadczenia z zakresu leczenia onkologicznego do posiadania wspomnianej już procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń. Projektodawcy uznali za stosowne wprowadzenie wymogu wyodrębnienia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, którego zadaniem będzie planowanie i koordynowanie procesu leczenia. W praktyce taki zespół będzie kwalifikował pacjenta do dalszego leczenia. Projekt zakłada, że wielodyscyplinarny zespół jest odpowiedzialny za wyznaczenie ścieżki postępowania terapeutycznego, a także za wyznaczenie koordynatora procesu leczenia. Zadaniem koordynatora będzie organizowanie procesu leczenia i zapewnienie pacjentowi ciągłości informacyjnej przez cały proces.

Na świadczeniodawców zostaną nałożone dodatkowe obowiązki. Zgodnie z projektem świadczeniodawcy będą zobowiązani do:

1) stosowania standardów i wytycznych, a także zaleceń postępowania w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe, 2) zapewnienia zakwaterowania świadczeniobiorcy; świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w chemioterapii i radioterapii onkologicznej został zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania. Zakwaterowanie zostaje udzielone na wniosek świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie w miejscu zapewnionym przez świadczeniodawcę poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń, 3) opracowania i wdrożenia procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu, 4) opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta (w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej), 5) wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania. Najważniejsze zmiany w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z 1.4.2014 r. również zakłada dokonanie zmiany w definicji lekarza w trakcie specjalizacji. Zmiana w tym zakresie będzie analogiczna do zmian w definicji lekarza w trakcie specjalizacji wprowadzonej w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Ponadto projekt zakłada zobowiązanie świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne do stosowania się do zasad określonych w „Zaleceniach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych”. Ostatnie zmiany w projektowanym rozporządzeniu związane są ze zmianą dokonaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W ten sposób umożliwiono samodzielne wykonywanie świadczeń lekarzom ze specjalizacją I stopnia w odpowiednich dziedzinach medycyny w określonych poradach specjalistycznych. Przykładem rozszerzenia uprawnień może być poradnia specjalistyczna – diabetologia. Rozszerzenie uprawnień w tym przypadku obejmie lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.