W aktualnym stanie prawnym wzywanie i przesłuchiwanie świadków i biegłych w toku postępowania wyjaśniającego i przed komisją odbywa się w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (§ 54 rozporządzenia). Tym samym małoletni świadkowie przesłuchiwani są także w obecności obwinionego.

Uwzględniając fakt, że dzieci biorące udział w przesłuchaniach są też najczęściej osobami pokrzywdzonymi przez nauczyciela, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne, należy stwierdzić, że przesłuchanie jest bardzo dużym przeżyciem dla dziecka. Przesłuchanie w obecności obwinionego nauczyciela może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka. Dodatkowo należy uwzględnić wpływ obecności obwinionego nauczyciela na treść składanych przez dziecko zeznań. Nierzadko przecież zdarza się, że zeznania ucznia mają kluczowe znaczenia dla sprawy, a obecność ich nauczyciela „blokuje” swobodę składania zeznań.

Ważne
W związku z powyższym ministerstwo planuje zmienić przepis § 54 rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego w ten sposób, że zostaną dodane dwa nowe ustępy do wskazanego przepisu. Nowoprojektowany ustęp 2 w § 54 rozporządzenia wprowadza zakaz przesłuchiwania świadka, który nie ukończył 18 lat w obecności obwinionego.

Jednocześnie w nowoprojektowanym ustępie 3 wprowadzano nakaz obecności psychologa przy przysłuchaniu małoletniego świadka. W razie potrzeby w trakcie przesłuchania dziecka będzie mógł być obecny rodzic, opiekun prawny, bądź osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą. W tym jednak przypadku przesłuchujący będzie obwiązany wziąć pod uwagę to, czy obecność rodzica, opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nie wpłynie negatywnie na swobodę wypowiedzi dziecka.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Jednakże z uwagi na jego prospołeczny cel nie należy spodziewać się opóźnień w procedowaniu.