Projekt zmiany klasyfikacji budżetowej – nowe paragrafy wydatkowe dotyczące wynagradzania nauczycieli

W kontekście podanego zapytania warto wspomnieć o art. 39 FinPubU, z którego m.in. wynika, że:

Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, według:

1) działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności;

2) paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Klasyfikacja budżetowa jest więc punktem wyjścia dla odpowiedniego ujmowania m.in. dochodów i wydatków budżetowych. Wskazany projekt wprowadza zaś wiele różnych rozwiązań, czasem nowych, czasem modyfikujących dotychczasowe zapisy KlasBudżR. Jedną z nowości jest wprowadzenie nowych paragrafów wydatkowych w zakresie wynagradzania nauczycieli. 

Według założeń projektu przewiduje się bowiem dodanie w załączniku nr 4:

1) paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 

2) paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. 

W uzasadnieniu projektu podano, że zmiany te polegają na wyodrębnieniu wynagrodzeń nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Nadto, proponowane zmiany dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, bez względu na status organu prowadzącego i mają umożliwić pozyskiwanie danych dotyczących wydatków na finansowanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej,

Ponadto, uzupełniająco dodano objaśnienia do paragrafu 401 oraz zmieniono objaśnienia do paragrafu 404. Celem tych modyfikacji było zaś ich doprecyzowanie i powiązanie z wprowadzanymi paragrafami 479 i 480.

Tego typu zmiany wydają się być słuszne. Pogrupowanie wydatków dla wspomnianych grup zawodowych (nauczycieli) umożliwi bowiem jednoznaczne wyodrębnienie wydatków w budżetach samorządowych. Służy to przejrzystości i jawności wydatkowania środków publicznych, a także ukazaniu skali wydatków ponoszonych z powyższego tytułu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zasady wynagradzania nauczycieli wynikają z KartaNauczU.

Podsumowując, należy wskazać, że projekt zmiany rozporządzenia z pewnością będzie w istotny sposób oddziaływał na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki będą musiały dostosować się do nowych wymogów. Z pewnością istotna rola należeć też będzie to regionalnych izb obrachunkowych, które pełnią rolę informacyjno-szkoleniową, co może być szczególnie istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności