Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Proponowane zmiany zakładają dalsze wydłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (formalnie rzecz biorąc z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) z 5 lat do 10 lat od wejścia w życie ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 869), tj. do 30.4.2026 r.

Zakaz ma nie dotyczyć nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha. Ponadto projektowane regulacje mają uniemożliwić sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości rolnej.

Doprecyzowano, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności – wchodzących w skład ZWRSP – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż (https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wstrzymaniu-sprzedazy-nieruchomosci-zasobu-wlasnosci-rolnej-skarbu-panstwa-oraz-o-zmianie-niektorych-ustaw).

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z zasobu ZWRSP nadal ma nie dotyczyć nieruchomości przeznaczonych na cele, które nie są rolnicze, tj. nieruchomości inwestycyjnych.