W projekcie proponuje się, by terminy wynikające z art. 145b ust. 1 i 3 VATU, a przedłużone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 r. poz. 1059) – przesunąć o kolejne 12 miesięcy, tj. do 31.12.2021 r. oraz do 30.6.2022 r. i co za tym idzie – przedłużyć dla wskazanych w tych przepisach grup podatników terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 VATU na dzień 1.1.2022 r oraz 1.7.2022 r.

Zachowanie ustawodawcy jest spóźnione, bowiem rozpoczyna pracę nad nowelizacją VATU w zakresie przedłużenia terminów obowiązkowego wdrożenia kas fiskalnych online w momencie, gdy upłynął już termin, w którym podatnicy:

a) świadczący usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne) w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczone do celów opałowych

– mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Termin ten upłynął 31.12.2020 r. I ww. podatnicy mogli zwrócić się wyłącznie indywidualnie do naczelnika urzędu skarbowego z uzasadnionym wnioskiem o odroczenie zakupu kas online.

Natomiast podatnicy zajmujący się świadczeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) mają obowiązek nabycia kasy fiskalnej online do 30.12.2021 r. Termin ten wynika z ww. rozporządzenia, natomiast w omawianym projekcie zmian VATU proponuje się przedłużenie tego terminu do 30.6.2022 r. Dalsze prace legislacyjne nad projektem zmian VATU pokażą, czy będzie możliwe przedłużenie tego terminu.