Zmieniane rozporządzenie RM z 18.3.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 – dalej: PracSamU);

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

W załącznikach do rozporządzenia ustalono:

1) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

5) minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Minimalne stawki wynagrodzenia

W załączniku nr 1 do rozporządzenia planuje się zwiększyć obowiązujące od początku 2009 r. najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz ujednolicić w jedną dotychczasowe dwie tabele odnoszące się do:

  • pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 PracSamU, oraz
  • do pozostałych pracowników samorządowych.

Nie polega to tylko na scaleniu tych dwóch tabel ale również zniesieniu różnic w przewidzianych w nich minimalnych stawkach.

Przykład
Dla VII kategorii zaszeregowania w tabeli A przypisana jest kwota 1300 zł, natomiast w tabeli B 1220 zł. Po zmianie (i scaleniu) miałoby to być 1820 zł w obu przypadkach.

Widocznemu podwyższeniu mają ulec kwoty minimalne. Przykładowo, dla I kategorii zaszeregowania z dotychczasowych 1100 zł na 1700 zł. Zmiany te nie obejmują jednak wszystkich kategorii, np. przy XXII kategorii zostaje utrzymane obecne 3000 zł.

Pamiętajmy, że mówimy o kwotach najniższych. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę szczegóły w zakresie konstrukcji zarówno maksymalnej możliwej wysokości wynagrodzenia, jak i poszczególnych jego składników (poza świadczeniami dookreślonymi – jak np. dodatek za wieloletnią pracę – w przepisach ustawy i rozporządzenia) mają być określane w regulaminach wynagradzania w jednostkach.

Dodatek funkcyjny

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie przypisuje stawek dodatku funkcyjnego do określonych stanowisk w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Jest to rola pracodawcy, który może przyznać w regulaminie ten dodatek nie wszystkim osobom mającym do niego prawo na podstawie wcześniejszych regulacji. Ten składnik wynagrodzenia przysługuje natomiast obligatoryjnie pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania. W odniesieniu do nich w obecnych przepisach przewiduje się wyrażenie tego dodatku jako procentu najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W projekcie nowelizacji zakłada się w tym zakresie zmianę – dodatek ma być wyrażany kwotowo.

Według uzasadnienia projektu zmian, takie rozwiązanie ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 1 kategorii zaszeregowania; po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Projektowana zmiana dotyczy tylko dodatków osób zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru, w żaden sposób nie wpływa na wewnętrzne regulacje dotyczące dodatków funkcyjnych pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę.

Stawka dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania

Obecnie

Po zmianie

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalnypoziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

do 40

440

2

do 60

660

3

do 80

880

4

do 100

1100

5

do 120

1320

6

do 140

1540

7

do 160

1760

8

do 200

2200

9

do 250

2750

Nowe stanowiska

Zmieniająca się rzeczywistość – szersze stosowanie nowych technologii, rozwój informatyzacji jednostek samorządowych, jak również zmiany prawne – wymuszają analizę i aktualizację zawartych w załącznikach do rozporządzenia wykazów stanowisk.

Pojawić się ma nowa grupa stanowisk informatycznych. Obok dotychczasowych – informatyka i starszego informatyka – planuje się dodanie programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.

Wykazy stanowisk mają być również uzupełnione o stanowiska (a właściwie można powiedzieć, że o grupy stanowisk, ponieważ w większości przypadków mamy kilka „stopniowalnych” nowych stanowisk związanych z danym zawodem:

  • dziennego opiekuna – obecnie dzienny opiekun (dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia) może być zatrudniony nie tylko na podstawie umowy zlecenia ale również w ramach stosunku pracy (art. 36 ust. 1 ustawy z 4.2. 201 1 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1575) – planuje się wprowadzenie stanowisk starszego opiekuna dziennego, opiekuna dziennego o młodszego opiekuna dziennego;
  • terapeuty zajęciowego;
  • ratownika medycznego.

Ujednolicone sprzątanie

Projekt ujednolica również kategorię zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki. Obecnie jest to III kategoria, jeżeli mówimy o tym stanowisku w urzędach lub I, jeśli dotyczy samorządowych jednostek organizacyjnych. Planuje się wprowadzenie jednolitej kategorii zaszeregowania i ustalenie na poziomie III.