W zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych projekt ww. ustawy przewiduje następujące zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych odnośnie do:

  • możliwości powierzenia pracy pracownikowi tymczasowemu – pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogło być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy-użytkownika pracy tego samego rodzaju jak praca wykonywana przez pracownika pracodawcy-użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy-użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik (o fakcie niewystępowania tej przeszkody przy zatrudnianiu pracownika tymczasowego pracodawca-użytkownik będzie musiał poinformować agencję pracy tymczasowej na piśmie, jeszcze przed zawarciem umowy z agencją – obecnie zakaz ten obejmuje tylko stanowisko pracy, na którym był zatrudniony pracownik pracodawcy-użytkownika, z którym w ww. okresie rozwiązano umowę o pracę z przyczyn go niedotyczących;
  • wynagradzania pracowników tymczasowych – pracodawca-użytkownik będzie musiał nie tylko poinformować agencję pracy tymczasowej na piśmie o wynagrodzeniu za pracę przyszłego pracownika tymczasowego (jak to jest obecnie), ale i na wniosek agencji pracy tymczasowej będzie obowiązany przedstawić jej do wglądu treść obowiązujących u niego przepisów o wynagradzaniu; pracodawca-użytkownik będzie również musiał niezwłocznie informować agencję o zmianie tych przepisów, a na wniosek agencji przedstawić jej treść zmienionych przepisów;
  • umowy o pracę pracownika tymczasowego – umowa o pracę pracownika tymczasowego będzie musiała zawierać także informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej (adres miejsca kontaktu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dni i przedział godzinowy, w których taki kontakt jest możliwy);
  • wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – doprecyzowane zostaną zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych; poza tym agencja będzie zwolniona z wypłaty takiemu pracownikowi ekwiwalentu za urlop, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w naturze w trakcie kolejnego stosunku pracy nawiązanego bezpośrednio po ustaniu obecnego stosunku pracy u tego samego pracodawcy-użytkownika;
  • limitów pracy tymczasowej – ustanowione zostaną zupełnie nowe limity pracy tymczasowej:

– agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy – dotyczyć to będzie zarówno łącznego okresu pracy na podstawie umów o pracę, łącznego okresu na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i łącznego okresu pracy na podstawie zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych,

– pracodawca-użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy,

– w związku z powyższym w świadectwie pracy pracownika tymczasowego będą podawane informacje dotyczące każdego pracodawcy-użytkownika, na rzecz którego była wykonywana praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania takiej pracy; ponadto agencja pracy tymczasowej będzie wydawała osobie skierowanej do pracy tymczasowej na podstawie umowy cywilnoprawnej zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy-użytkownika (w dniu zakończenia pracy przez taką osobę); dodatkowo przyszły pracownik tymczasowy będzie przedkładał agencji pracy tymczasowej nie tylko świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy-użytkownika, ale i składał oświadczenie lub przedkładał zaświadczenia potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy-użytkownika na podstawie umowy cywilnoprawnej – z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy-użytkownika,

– tak jak i obecnie agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować daną osobę do wykonywania w sposób ciągły pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika, obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę-użytkownika, a taki pracodawca będzie mógł korzystać z pracy skierowanej do niego osoby przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy; po takim okresie wykonywania pracy dana osoba będzie mogła być skierowana przez agencję pracy tymczasowej oraz przyjęta przez tego samego pracodawcę-użytkownika do wykonywania pracy tymczasowej nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy;

  • przedłużania umów na czas określony – umowa o pracę na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, będzie ulegać przedłużeniu do dnia porodu;
  • wykroczeń przeciwko prawom pracownika tymczasowego – wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności wykroczeniowej agencji pracy tymczasowej i pracodawcy-użytkownika lub osób działających w ich imieniu. Wysokość grzywny za wykroczenia będzie wynosiła od 1000 zł do 30 000 zł.

Przy okazji zostaną wprowadzone zmiany do Kodeksu pracy. Będą one polegały na:

1) zagwarantowaniu przedłużania umowy o pracę na czas określony do dnia porodu z mocy prawa także pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa innego pracownika (o ile rozwiązałaby się ona po upływie 3. miesiąca ciąży);

2) przesądzeniu, że w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu z mocy prawa nie będzie się stosować limitów zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony (tj. limitu 33 miesięcy i 3 umów tego rodzaju), zatem po przekroczeniu tych limitów umowy te nie przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostaną natomiast wprowadzone zmiany dotyczące działania agencji zatrudnienia, w tym agencji pracy tymczasowej – przede wszystkim nałożony zostanie:

1) obowiązek certyfikacji usługi pośrednictwa pracy w zakresie kierowania pracowników-cudzoziemców do podmiotów działających na terytorium Polski, a także obowiązek zawierania z tymi cudzoziemcami pisemnej umowy, informowania cudzoziemca i podmiotu, do którego jest on kierowany m.in. o zasadach pobytu i pracy w Polsce;

2) na marszałków województw obowiązek okresowego sprawdzania (co kwartał), czy agencje zatrudnienia świadczące usługi pracy tymczasowej odprowadzają obowiązkowe składki na ZUS za pracowników;

3) na agencje zatrudnienia obowiązek posiadania zabezpieczenia zobowiązań finansowych, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności agencji;

4) na agencje zatrudnienia obowiązek posiadania lokalu na biuro (zapewniający poufność prowadzonych rozmów).

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.