Projekt (druk sejmowy nr 1949) zakłada m.in.: poprawę efektywności działania urzędów pracy poprzez zmianę algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy, uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy od efektów i standardów działania urzędów pracy. Projekt przewiduje również nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Wśród nich projekt przewiduje m.in.: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne i pożyczkę z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Wspieranie młodych pracowników

Ponadto przewidziano również elementy wspierające młodych pracowników. Projekt przewiduje m.in.: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie, refundację składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt został skierowany do pracy w Komisjach sejmowych. Na początku lutego prace nad projektem zakończyła Podkomisja stała do spraw rynku pracy. 20 lutego zaś prace nad projektem zakończyła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (druk sejmowy 2161), proponując m.in. wprowadzenie do ustawy ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy (podtrzymując w tym zakresie propozycje komisji do spraw rynku pracy). Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, które zatrudnią na podstawie umowy o pracę skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, nie będą mieli obowiązku opłacania składek na FP za tych pracowników przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę (komisja zaproponowała wprowadzenie nowego art. 104c).

Źródło:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1949

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_1949/$file/spr_1949.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/6290E5461847A1D6C1257C89004A24AC/%24File/2161.pdf