Projekt, oprócz zmian w InwestSieciPrzesyłU, przynosi także propozycję zmian w GospNierU. W szczególności dotyczy to treści art. 124 ust. 3 GospNierU. Wnioskodawca w uzasadnieniu stwierdza, że celowym jest stworzenie możliwości dla wykorzystania istniejących mechanizmów prawnych, które umożliwią znaczne skrócenie oraz uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w sieci dystrybucyjne elektroenergetyczne o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania krajowego rynku oraz gwarantujących pewne i stabilne dostawy do odbiorców.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 GospNierU starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. A w myśl art. 124 ust. 3 GospNierU udzielenie zezwolenia, o którym mowa, powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań.

W myśl dotychczasowego brzmienia, przepis ten nie przewidywał czasu trwania negocjacji z właścicielem nieruchomości. W opinii wnioskodawcy konieczność powyższego doszczegółowienia procedury wynika z wielokrotnej praktyki właścicieli nieruchomości, która polega na odwlekaniu, czy unikaniu rzeczywistego i w dobrej wierze przystąpienia do rokowań w sprawie ograniczenia prawa własności na potrzeby niektórych inwestycji.

Dlatego też, proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 124 ust. 3 GospNierU, zgodnie z którym udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone rokowaniami prowadzonymi w formie dokumentowej, o której mowa w art. 772 KC, z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac, Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Rokowania nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia pierwszego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron.

Dodatkowo wprowadza się sankcję za niedotrzymanie terminu rokowań. W przypadku przekroczenia terminu, lub gdy rokowania, o których mowa nie zakończyły się uzyskaniem zgody na wykonanie prac, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej, udziela zezwolenia.

Wnioskodawca także poszerza katalog prac budowlanych, o jakim mowa w art. 124b ust. 1 GospNierU (zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych). Katalog wskazanych prac zostaje poszerzony o „przebudowę”. Związane to jest ze zmianą definicji legalnej pojęcia przebudowa w PrBud.

Wnioskodawca proponuje także, by stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę nie mogły być osoby, wobec których wydana została decyzja, o której mowa w art. 124 GospNierU.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do opiniowania.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12365005/katalog/12918264#12918264.