Projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń w samorządzie

W samej treści rozporządzenia planuje się utrzymać zdecydowaną większość dotychczasowych regulacji bez jakichkolwiek zmian albo ewentualnie z małymi zmianami. W części pojawiają się zmiany o charakterze nieco kosmetycznym, niektóre przepisy są doprecyzowane. Widoczne zmiany zajdą w tabelach stanowisk uzupełnia się je o nowe stanowiska, zmienia kategorie zaszeregowania, nasteruje przeniesienie niektórych stanowisk z grupy pomocniczych i obsługi do stanowisk urzędniczych.

W nowym rozporządzeniu rezygnuje się z § 10 i 11 z rozporządzenia RM z 18.3.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.; dalej: WynagrPracSamR). Według § 10 WynagrPracSamR, stawkę godzinową:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Ważne
Uzasadnieniem dla opisanej zmiany jest to, że przepisy rozporządzenia nie przewidują składników wynagrodzenia ani świadczeń, które należałoby obliczyć ustalając stawkę godzinową.

Z § 11 WynagrPracSamR wynika, że pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Zapis ten stanowi niepotrzebne częściowe powtórzenie art. 292 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), zgodnie z którym zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

Wynagrodzenie prowizyjne

Tak jak i obecnie, wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych:

- obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego;

- miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Planowane jest jednak wprowadzenie regulacji, która rozwieje wątpliwości w zakresie ustalenia wysokości „prowizji” w razie przydzielenia egzekucji do realizacji więcej niż jednej osobie. Zgodne z projektowanym zapisem, podstawą wynagrodzenia prowizyjnego osoby uprawnionej miałaby być w takim przypadku kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym osobom sprawie egzekucyjnej.

Dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa

W przypadku trzech świadczeń uzależnionych od stażu pracy - dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej - zakłada się rezygnację ze stosowania różnicowania zapisów odnoszących się do zaliczalności okresów zatrudnienia. W odniesieniu do dodatku stażowego ma zostać usunięte pojęcie dodatkowego i podstawowego zatrudnienia. Wskazuje się również, że - analogicznie jak do tej pory przy nagrodzie jubileuszowej - jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. O taki także zapis uzupełniony będzie § 9 WynagrPracSamR odnoszący się do odprawy emerytalno-rentowej.

Zasadą jest, że wypłata nagrody jubileuszowej następuje dopiero po osiągnięciu przez pracownika danego stopnia stażowego, czyli po przepracowaniu okresu, który uprawnia do nagrody określonego stopnia. Jednak odstępstwem od tej zasady jest wypłata tego świadczenia przed czasem, a więc jeszcze przed uzyskaniem prawa do określonej stawki nagrody. Ten wyjątek dotyczy jednak konkretnego przypadku, tj. gdy:

1) dochodzi do ustania stosunku pracy z pracownikiem, w związku z jego przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę , i

2) pracownikowi temu, do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (lub nagrody w wyższym wymiarze) brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy

- wówczas nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dodany zostanie zapis, zgodnie z którym pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody jubileuszowej tego samego stopnia w sytuacji, w której wypłacono mu tę nagrodę ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy. Odnosi się to do sytuacji, w której wypłacono nagrodę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i następnie z tą osobą został nawiązany ponownie stosunek pracy. Zmiana ta nie wnosi jednak niczego nowego, z reguły w takich przypadkach pracodawcy - i słusznie - kolejnej nagrody nie wypłacali.

Rezygnuje się ponadto z zapisu wskazującego, że warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody. Zasada ta wynika z ogólnych reguł prawa pracy. Specyficzne nawiasem mówiąc w obecnym rozporządzeniu jest to, że podkreślenie obowiązku udokumentowania przypisano tylko do nabycia nagrody jubileuszowej, pomijając takie zapisy w przypadku dodatku za wieloletnią pracę oraz odprawy emerytalno-rentowej.

Załączniki do rozporządzenia

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia planuje się zrezygnować z określenia maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego w postaci stawki i określono go w postaci kwoty, która odpowiada dotychczasowej wysokości wynikającej ze stawki przypisanej dla konkretnego stanowiska. Zaproponowany sposób określenia dodatku funkcyjnego uprości sposób ustalania dodatku dla konkretnego stanowiska i będzie analogiczny jak dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru.

Siłą rzeczy z tabel usunięto stanowiska doradców i asystentów. Względem tabel stanowisk zastosowano zmiany porządkowe i redakcyjne polegające na pogrupowaniu i uszeregowaniu stanowisk, np. pomija się stanowisko „Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej” w urzędach gmin i starostwach powiatowych. Pomija się stanowiska już dosyć „archaiczne”, jak np. stanowisko teletypistki.

Uzupełnia się także tabele o pewne stanowiska, co jest wynikiem zmian przepisów - np. stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych). Co dosyć istotne, stanowiska archiwista, starszy archiwista i kierownik archiwum przenoszone są ze stanowisk pomocniczych i obsługi do stanowisk urzędniczych.

Dla sporej części stanowisk ustala się wyższe kategorie zaszeregowania niż obecnie, np. pośrednik pracy - minimalna kategoria zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego ma wynosić X (1880 zł), obecnie jest to kategoria VIII (1840 zł).

Projekt zawiera także przepisy przejściowe. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. Nie ma przy tym ograniczenia czasowego.

Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia, może otrzymywać do 31.12 2018 r. wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeżeli w związku ze zmianą przepisów:

1) minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym przez pracownika samorządowego stanowisku byłby wyższy od wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika,

2) wysokość dodatku za wieloletnią pracę byłaby wyższa ze względu na sposób ustalania okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnia pracę.

Daje to pracodawcom czas na koniczne zmiany regulaminów wynagradzania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności