Zaprezentowany projekt wprowadza szereg zmian do ScalGrU, które mają przyczynić się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych, w tym głównie do ich przyśpieszenia, jednocześnie nie wpływając na postępowania realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-687-2021/$file/9-020-687-2021.pdf).

Nowela rezygnuje z odczytywania na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego. Podanie do wiadomości publicznej ma następować poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, a w przypadku postanowienia organu wyższego stopnia – także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.

Po wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego określa się przebieg granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów. Do określania przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów stosuje się przepisy PrGeodKart dotyczące określania przebiegu granic.

Dodatkowo będzie istniał obowiązek informowania przez starostę właścicieli gruntów przyległych do granic obszaru scalenia o miejscu i terminie wykonywania czynności określania przebiegu granic.

Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania scaleniowego, decyzję o umorzeniu postępowania scaleniowego oraz decyzję organu wyższego stopnia w tych sprawach podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, a w przypadku decyzji organu wyższego stopnia w tych sprawach – także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ. Z dniem upływu terminu, o którym mowa wskazane decyzje uważa się za doręczone. 

Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny gruntów tworzących obszar scalenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania scaleniowego oraz wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów. Nie stwierdza się nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, jeżeli od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, upłynęło 5 lat. Nie uchyla się decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów z przyczyn określonych w art. 145–145b KPA, jeżeli od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, upłynęły 2 lata.

Starosta ujawnia w ewidencji gruntów i budynków dane wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów oraz wnioskuje do sądu  właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o dokonanie wpisów w księgach wieczystych. Do wniosku, o którym mowa dołącza się odpis ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego dla poszczególnych działek ewidencyjnych, a gdy jest to niezbędne – inne dokumenty stanowiące podstawę do ujawnienia tych zmian.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

Projekt został przesłany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.