Celem niniejszego projektu jest zmiana przepisów InwElektrWiatrU, które spowodowały, że na terenie całej Polski zdecydowanie ograniczona została możliwość budowy nowych elektrowni wiatrowych, co jest całkowicie sprzeczne z potrzebą rozwoju ekologicznych form wytwarzania energii elektrycznej. W szczególności projekt zmierza do zmiany regulacji, które ograniczyły możliwości prowadzenia inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, w związku z wprowadzonymi wymogami dotyczącymi odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (budynku o funkcji mieszkalnej). Obowiązujące przepisy w tym zakresie zamrażają realizację nowych inwestycji wiatrowych, a w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych skutkują wykluczeniem możliwości zabudowy mieszkaniowej terenów wokół inwestycji (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-702-2021/$file/9-020-702-2021.pdf). Projekt zakłada, że w przypadku lokalizowania, budowy i przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, nie może być mniejsza niż 500 m.

Wnioskodawcy proponują, by zapisać, że elektrownia wiatrowa, w tym jej elementy techniczne, jest eksploatowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla otoczenia oraz ograniczający wystąpienie potencjalne niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, o których mowa w art. 62 ŚrodInfU.

Propozycja zakłada, że wprowadzone zostaną przepisy w zakresie konsultowania planu miejscowego, w którym przewiduje się granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych. Ponadto wprowadzone mają zostać tymczasowe zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych i budynków.

Projekt stwierdza także, że studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, studia ramowe uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, zachowują ważność.

Dodatkowo wnioskodawcy zakładają, że jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające lub magazynujące energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 2 MW, w studium ustala się ich rozmieszczenie z wyłączeniem: 

  • urządzeń fotowoltaicznych;  
  • magazynów energii o mocy do 200 MW.

Projekt miałby wejść w życie 1.1.2022 r.

Projekt został skierowany do Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.