Projekt ma na celu usprawnienie obrotem nieruchomościami rolnymi. Propozycja zmian w GospNierRolU pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany w UstRolU mają natomiast na celu doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358851/12872256/12872257/dokument551408.pdf).

Nowelizacja wprowadza do GospNierRolU słowniczek pojęć. Doprecyzowuje zasady gospodarowania zasobem nieruchomości rolnych w zakresie dotyczącym nieruchomości wyłączonych spod działania zasad gospodarowania. Proponuje się, aby zasada ta nie dotyczyła również nieruchomości rolnych, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków klasy VI, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Propozycje zmian dotyczą także gruntów przekazywanych Lasom Państwowym z zasobu nieruchomości rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł przekazywać grunty Lasom Państwowym, w drodze umowy, gruntów (dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego starostę, na wniosek Krajowego Ośrodka) z przeznaczeniem na lasy oraz rozszerzenie takiej możliwości o inne grunty na potrzeby gospodarki leśnej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł także przekazywać grunty jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w zakresie zadań realizowanych przez te jednostki.

Propozycja zmian ma także na celu wyłączenie pewnych ograniczeń związanych z nabywaniem nieruchomości z zasobu nieruchomości rolnych w przypadku nabycia ich przez spółki Skarbu Państwa prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł za opłatą udzielić zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na potrzeby wskazane przez inwestora we wniosku o zajęcie nieruchomości.

Ponadto nowelizacja dokonuje także zmian w UstRolU. W dotychczasowym brzmieniu przepisów tej ustawy nie stosowało się m. in. do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Zgodnie z nowym ich brzmieniem UstRolU nie stosuje się do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha. Doprecyzowuje się zapis o warunkach nabywaniu nieruchomości przez małżonków. Jeżeli nieruchomość rolna wchodzi, bądź ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w UstRolU wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.