Projekt zmian w dyscyplinie finansów publicznych – nowe obowiązki ogłoszeniowe dotyczące zamówień publicznych

Takim nowym rozwiązaniem legislacyjnym jest m.in. projektowany przepis oznaczony w ww. projekcie jako art. 1 pkt 2, wprowadzający nową regulację w DyscypFinPubU o treści:

Art. 17b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezamieszczenie w wymaganym terminie informacji, o której mowa art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), albo zamieszczenie informacji niespełniającej wymogów określonych w tym przepisie.

Co istotne, wprowadzając ww. zapis penalizujący brak zamieszczenia określonych danych, jednocześnie we wskazanym projekcie ustawodawca wprowadził nowy przepis materialno-prawny do wspomnianej FinPubU. Chodzi mianowicie o art. 44 ust. 5, który według ww. projektu ma posiadać treść:

Jednostka sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000 zł, w terminie 30 dni od dnia jego udzielenia, ze wskazaniem nazwy i adresu siedziby podmiotu, a w przypadku osób fizycznych imienia i nazwiska, z którym zawarto umowę w sprawie zamówienia oraz informację o wartości i zakresie umowy, chyba że informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana na podstawie odrębnych przepisów.

Z zestawienia ww. proponowanych rozwiązań legislacyjnych wynika więc, że projektodawca zamierza wprowadzić – obowiązek publikowania informacji o zawartych umowach i jednocześnie sankcję za nieopublikowanie takich informacji na płaszczyźnie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W uzasadnieniu ww. rozwiązań wskazano m.in., że wynikają one z obowiązku, jaki nakłada na ministra właściwego do spraw finansów publicznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020, w którym został wskazany jako realizator wiodący w zadaniu 3 działaniu 5 w Planie działań w pkt 4.2 pt.: Przygotowanie i wdrożenie przepisów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W dalszej części uzasadnienia projektu podkreślono także, że:

Założono przy tym, że konieczne jest wprowadzenie ogólnych uregulowań - w art. 44 ustawy o finansach publicznych – określających obowiązki jednostek sektora finansów publicznych dotyczące transparentności działań w zakresie zawierania umów. Przyjęto, że do kwoty 10 tysięcy zł nie ma obowiązku zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej.

Wskazane regulacje prawne mają więc w założeniu być z jednej strony – przejawem przeciwdziałania korupcji, a z drugiej strony – miałyby wzmocnić ogólne zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym zasadę jawności, która wynika z regulacji prawnych wspomnianej FinPubU.

Na koniec warto dodać, że wskazana DyscypFinPubU zawiera już od wielu lat regulacje penalizujące zaniechania w zakresie obowiązków informacyjnych, m.in.: nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, czy niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Ważne

Podsumowując, można w uproszczeniu stwierdzić, że projektowane zmiany ustawowe w pewnym stopniu uzupełniają dotychczasowy stan prawny, dotyczący różnych aspektów zaniechań w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez jednostki sektora finansów publicznych. Co do zasady kierunek zmian wydaje się być więc uzasadniony.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności