Projekt zmian ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Niezbędne urządzenia

Projekt z 21.7.2017 r. zobowiązuje przewoźnika do wyposażenia środka transportu w lokalizator oraz w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem.

Przedsiębiorcy nieposiadający urządzeń przenośnych wyposażonych w moduł nawigacji satelitarnej będą zobligowani do dokonania zakupu takiego urządzenia. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej będzie udostępniona dedykowana, nieodpłatna aplikacja.

Ważne
Jeżeli przewoźnik nie wywiąże się z obowiązku w zakresie dostarczania danych geolokalizacyjnych, będzie podlegał karze w wysokości 10 000 zł. Kary pieniężnej nie można nałożyć, jeżeli od dnia niedopełnienia obowiązku, upłynęło 5 lat.

Obowiązki kierowcy

Kierujący zostanie zobowiązany do włączenia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru, wyłączenia lokalizatora nie wcześniej niż z chwilą dostarczenia towaru do miejsca docelowego na terytorium kraju, a w przypadku kilku miejsc dostarczenia towaru na terytorium kraju z chwilą dowiezienia do ostatniego miejsca na terytorium kraju lub zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.

Ważne
Kierujący, który nie wykona obowiązków nałożonych ustawą, podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Minister Rozwoju i Finansów udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów informacje o sposobie i warunkach technicznych przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu, tak, aby zapewnić prawdziwość i kompletność danych gromadzonych w rejestrze oraz konieczność prawidłowego przetwarzania i zabezpieczenia danych rejestrowanych w trakcie przewozu towarów, a także prawidłowość rejestrowania, gromadzenia, odtwarzania, przechowywania, zabezpieczenia i przekazywania tych danych dla potrzeb systemu monitorowania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. l pkt 9-12, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności