Wnioskodawcy proponują, by poszerzyć uprawnienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie możliwości gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu, tak by aktualne możliwości nieodpłatnego przekazania na własność jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, poszerzyć o nowy cel.

Obecnie takimi celami są m.in. cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia.

Nowymi celami miało by być realizowanie przez samorząd zadań w zakresie utworzenia parku publicznego.

Wnioskodawcy wskazują, że park publiczny ma propagować kulturę, poszanowanie dla piękna przyrody, a także edukować w zakresie przyrody. Istotą parku publicznego jest również dostęp do świeżego powietrza i pozbawionej zanieczyszczeń przestrzeni, w granicach nowoczesnego miasta (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,154.html).

Projekt trafił do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi