Projekt z 12.5.2022 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przewiduje dodanie nowego rozdziału 75806 związanego ze specjalną częścią rozwojową subwencji ogólnej dla JST.

W kontekście podanego problematyki na uwagę zasługują zapisy projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (numer z wykazu 507).

W projekcie tym przewidziano wiele zmian legislacyjnych w zakresie klasyfikacji budżetowej, czyli KlasBudżR. Wśród zmian na uwagę zasługuje ta dotycząca dodania nowej podziałki klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału 75806, który ma zyskać oznaczenie: Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Sama nowo utworzona podziałka klasyfikacyjna nie istniałaby bez przepisów materialno-prawnych. Te zaś wynikają z ZmDochSamTerytU21,które wprowadziły mechanizm tzw. subwencji rozwojowej do DochSamTerytU. Z tegoż artykułu (art. 28a) wynika m.in., że część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej z roku bazowego sprzed dokonania zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, indeksowanej wskaźnikiem, o którym mowa w art. 9b ust. 2 pkt 1 lit. a. Kwota części rozwojowej subwencji ogólnej, ustalona w sposób określony w ust. 1, jest rozdzielana między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok bazowy. Nadto, część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin, powiatów lub województw może być zwiększona ponad wysokość wynikającą z ust. 2 i 3, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą realizacji zadań istotnych dla rozwoju państwa. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin wydziela się, stanowiącą 60%, kwotę podstawową oraz, stanowiące po 20%, premie aktywizującą oraz inwestycyjną. Kwota podstawowa przysługuje każdej gminie, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin, z zastrzeżeniem że kwota dla jednej gminy nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 3,0% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich gmin.

Podsumowując, proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w zakresie wskazanej wyżej podziałki klasyfikacji budżetowej, są niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozwoli to na lepszą identyfikację wskazanych środków wśród innych pozycji budżetowych, co jest bardzo pożądane, choćby z tego względu, że środki finansowane przekazywane z tytułu ww. subwencji były i zapewne będą znacznymi kwotami w budżetach samorządowych.