W zakresie nowelizacji przepisów regulujących ogólnie rozumiane prawo nieruchomości obejmują kwestie i zagadnienia dotyczące:

  • wprowadzenia Kodeksu Rolnego, który ureguluje generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych;
  • wprowadzenia ustawy o gospodarstwie rolnym, która zdefiniuje pojęcia gospodarstwa rolnego, ureguluje kwestie dziedziczenia gospodarstw rolnych;
  • zmian w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę, w myśl której będzie możliwa realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mbez pozwolenia, kierownika budowy i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia;
  • wprowadzenia do PrBud pojęcia zabudowy modułowej realizowanej przez gminy w celu lokalizacji budynków użyteczności publicznej, budynków samorządowych, budynków na potrzeby lokalnej społeczności;
  • zmian w zakresie przepisów planowania przestrzennego zakładającego, że od 2025 r. każda gmina w Polsce będzie dysponowała planem ogólnym, powiązanym ze strategią rozwoju, wprowadzenia nowych instrumentów planowania w postaci planu zabudowy, a także zintegrowanych projektów inwestycyjnych, w ramach których możliwe będzie zawarcie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie podziału obowiązków inwestycyjnych między gminą i inwestorem, dodatkowo inwestycje na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych będą możliwe wyłącznie w ramach uzupełniania istniejącej zabudowy, z dostępem do drogi, na terenach w pełni wyposażonych w niezbędne media i spełniających ustawowe wymagania dostępności do obiektów infrastruktury społecznej. Dodatkowo mają zostać wprowadzone powszechnie obowiązujące standardy urbanistyczne, które zagwarantują dostęp do podstawowych usług społecznych takich jak: szkoły, przedszkola, czy tereny zielone;
  • wprowadzenia przepisów w zakresie własności warstwowej np. dotyczącej terenów nad liniami kolejowymi, które są bardzo atrakcyjne, ale na których przeprowadzenie inwestycji w zabudowę jest bardzo trudne. Obecne uregulowania prawne wykluczają też możliwość sprzedaży powierzchni nad torami, co skutkuje niemożliwością wykorzystywania tych terenów do rozwoju miast i pozbawia PKP S.A. możliwości zarobku. 

W oparciu o te plany mają zostać przygotowane projekty szczegółowych rozwiązań prawnych, które wprowadzą w życie powyższe założenia.

Subiektywnym okiem praktyka: Proponowane zmiany wymagać będą licznych nowelizacji istniejących aktów prawnych, w tym KC, GospNierU, PlanZagospU, GospNierRolU, UstRolU; KWU, OchrGrU, PrBud. Propozycje nie rozstrzygają kolizji istnienia planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy. Ponadto w odniesieniu do prawa własności warstwowej zdarzać się będą przypadki, że w miejsce prawa użytkowania wieczystego przekształconego na podstawie ustawy z 2018 roku zostanie ustanowione to właśnie nowe prawo. Wskazać należy, że proces uwłaszczenia jeszcze się nie zakończył na skutek braku wydanych zaświadczeń, ponadto nadal obowiązują przepisy w zakresie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe, co w nowych uwarunkowaniach może przyczynić się do powstawania stanu faktycznego niezgodnego ze stanem prawnym. Nie została także wskazana kwestia, czy prawo własności warstwowe będzie mogło być ustanawiane na prawie własności nieruchomości, na prawie użytkowania wieczystego lub czy będzie mogło być obciążane. Ponadto sami przedstawiciele koalicji w dokumencie stwierdzają, że prawo własności warstwowej ma być wprowadzone głównie na potrzeby PKP w celu umożliwienia pozyskania kapitału.