Pilotaż VAT UE CBR został zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum, który jest obecnie realizowany przez 18 państw członkowskich UE (w tym w Polsce). Pilotaż VAT UE CBR w założeniu ma zmniejszyć ryzyko dokonania przez współpracujące administracje podatkowe państw członkowskich UE różnej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego związanego z dokonywaną przez wnioskodawcę transakcją. W ocenie KAS powinno to przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Pilotaż VAT UE CBR stanowi narzędzie zapobiegania powstawaniu sporów w zakresie opodatkowania VAT i jego celem jest zapewnienie neutralności fiskalnej.

W związku z przystąpieniem przez Polskę do realizowanego do pilotażu VAT UE CBR wnioskodawcy są uprawnieni do wystąpienia do KAS ze wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji przez KAS, z wnioskiem CBR. Celem wniosku CBR jest uzgodnienie na wniosek podatnika interpretacji prawa podatkowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze transgranicznym, z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR. Złożenie wstępnego wniosku CBR i wniosku CBR nie podlega opłacie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/vat/pilotaz-vat-ue-cbr/