Projekt ustawy zapewniającej stosowanie RODO w obowiązujących ustawach

W Sejmie, po pierwszym czytaniu, znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Chodzi oczywiście o dostosowanie obowiązujących w Polsce ustaw do przepisów RODO.

Obszerny projekt przewiduje zmiany w 168 obowiązujących obecnie ustawach, w których brakuje przepisów umożliwiających prawidłowe stosowanie przepisów RODO. Pośród zmienianych jest ustawa z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; dalej: KPA). Przewiduje się dodanie nowych przepisów, tj. m.in.:

1) art. 2a KPA, zgodnie z którym KPA ma normować również sposób wykonywania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO; wykonywanie tego obowiązku nie wpłynie na tok i wynik postępowania; wpływu takiego nie będzie też miało wniesienie żądanie z art. 18 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych);

2) art. 61 § 5 KPA, zgodnie z którym organ administracji publicznej przekaże informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie;

3) art. 65 § 1a KPA, zgodnie z którym zawiadomienie o przekazaniu sprawy zawiera również wspomniane informacje w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący, chyba że wnoszący podanie posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie;

4) art. 122h. § 1 KPA, zgodnie z którym w sprawie załatwianej milcząco organ przekazuje wspomniane wyżej informacje w BIP na swojej stronie podmiotowej, na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie.

Zmiany przewidziano też w ustawie z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), w której przewidziano m.in. możliwość przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Prezydenta RP, w zakresie nieobjętym bezpieczeństwem narodowym.

Ponadto, podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (IOD), będzie mógł wyznaczyć osobę zastępującą IOD w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem kryteriów stawianych IOD, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6 RODO. W konsekwencji w związku z wykonywaniem obowiązków inspektora w czasie jego nieobecności do osoby go zastępującej będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące IOD. Podmiot, który wyznaczył osobę zastępującą IOD, będzie musiał zawiadomić Prezesa UODO.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności