Konsekwencją konieczności dostosowania krajowego porządku prawnego do przepisów RODO było uchwalenie ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), jednak specyfika przedmiotu regulacji powoduje, że transpozycja unijnych przepisów musi mieć kompleksowy charakter i modyfikować więcej niż jeden akt prawny. Ze względu na liczbę i właściwości projektowanych zmian oraz potrzebę zagwarantowania spójności wdrażanej regulacji, zdecydowano się na ich wprowadzenie w formie jednego aktu normatywnego – ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk Sejmowy nr 3050).

Z ustaw krajowych usunięte zostaną przepisy sprzeczne z RODO oraz te, które powielają przepisy Rozporządzenia. W projekcie ustawy zostały wprowadzone także przepisy, które stanowią ograniczenia RODO, a które zostały wprowadzone zgodnie z art. 23 RODO.

Projektowana ustawa wprowadzi zmiany w niemal 170 obowiązujących aktach normatywnych.