Projekt ustawy o zniesieniu użytkowania wieczystego

Celem projektu jest usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi, a także docelową likwidację prawa wieczystego użytkowania na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne. Przekształcenie będzie odpłatne.

Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej będzie zaświadczenie o przekształceniu wydawane przez:

  • starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej
  • dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego
  • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa
  • Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

W zaświadczeniu wykazuje się obowiązek ponoszenia opłat rocznych przekształceniowych, ich wysokość i okres.

Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu 1.1.2017 r. z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 i 4 projektu ustawy. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku. Wnoszona jest ona przez okres 20 lat, liczony od dnia 1.1.2018 r. przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w dniu 1.7.2017 r. Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowych. W innych przypadkach opłatę wnosi się przez okres 33 lat, liczony od 1.1.2018 r.

Projekt przewiduje system bonifikat dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na wymienionych gruntach.

W przypadku wniesienia opłaty łącznej za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, bonifikata wynosi 50%.

W przypadku przekształcenia gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, bonifikaty są ustalane na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, nosi nr UD75.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności