Istotą projektu jest m.in. wprowadzenie definicji uciążliwości zapachowej, wskazanie organów administracji posiadających kompetencje w zakresie podejmowania działań ograniczających lub przeciwdziałających uciążliwości zapachowej, określenie postępowania przed organami gminy w zakresie wykonywania kompetencji władczych ukierunkowanych na ograniczenie lub wyeliminowanie uciążliwości zapachowej.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw jest określenie zasad postępowania w przypadku występowania uciążliwości zapachowej spowodowanej prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-562-2021/$file/9-020-562-2021.pdf)

Wnioskodawcy proponują, by do PrOchrŚrod wprowadzić definicję uciążliwości zapachowej, pod pojęciem której rozumie się stan dyskomfortu, subiektywnie odczuwany przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej, spowodowany zapachem substancji występującej w powietrzu, w szczególności powodowanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami i ich częściami, lub podmiot prowadzący eksploatację instalacji lub urządzenia, albo podmiot wykonujący inną działalność: emisji związków odorowych, która może być szkodliwa dla zdrowia i życia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać ich walory; emisji, która nie będąc szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powodując szkody w dobrach materialnych, nie pogarszając walorów estetycznych środowiska i nie kolidując z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania środowiska ‒ może powodować uwalnianie substancji zapachowych pogarszających jakość lub komfort życia mieszkańców danego obszaru lub – może pogarszać estetyczne warunki bytowe mieszkańców danego obszaru ze względu na uwalniane substancje zapachowe; występowania w środowisku, substancji zapachowych pogarszających jakość lub komfort życia mieszkańców danego obszaru lub pogarszających estetyczne warunki bytowe mieszkańców danego obszaru. Projekt wprowadza m.in. odległość zabudowy od tego typu obiektów wynoszącą co najmniej 500 metrów.

Ponadto proponuje się by uprawnić radę gminy do podejmowania uchwał w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej występującej na terenie gminy lub jej części określające ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej na terenie gminy przez podmioty prowadzące działalność mogącą powodować uciążliwość zapachową lub określające sposób postępowania w zakresie ograniczenia uciążliwości zapachowej oraz podmioty powodujące uciążliwość zapachową. Wskazane uchwały mają mieć status aktów prawa miejscowego.

Projekt stwierdza, że właściciel nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność powodująca uciążliwość zapachową, ma prawo żądać od podmiotu prowadzącego działalność powodująca uciążliwość zapachową odszkodowania za szkody spowodowane tą działalnością.

Projekt został skierowany do Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.