Obecnie uzyskanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się z długim oczekiwaniem. Na rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym czeka się średnio 3,6 miesiąca. O wiele dłużej wynosi czas oczekiwania w sądach w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się ponad rok.

Najważniejsze rozwiązania

 • Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dotyczy to także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem.
  Po zmianie, każdy będzie mógł wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też na podstawie obowiązujących dotychczas procedur (za pośrednictwem sądu).
 • Notariusze zyskają także nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty.
  Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu.
  Rozwiązanie to odciąży sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone zostaną postępowania sądowe w innych sprawach. Obywatele zyskają także możliwość szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu.
  Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty będzie zależała od woli stron.
  Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, zostanie ograniczona do 75 tys. zł.
 • Wniosek o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty będzie mógł złożyć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.
 • Zwiększony zostanie nadzór sprawowany nad notariuszami.
  Przewidziane będzie obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych.
  • Minister Sprawiedliwości będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Powołany zostanie Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który będzie podejmował działania w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu notariusza.

 • Notariuszem będzie mogła zostać osoba, która ukończy 28 lat. Obecnie notariuszem można zostać w wieku 26 lat.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło KPRM