Obecnie uzyskanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się z długim oczekiwaniem. Na rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym czeka się średnio 3,6 miesiąca. O wiele dłużej wynosi czas oczekiwania w sądach w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się ponad rok.

Najważniejsze rozwiązania

 • Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dotyczy to także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem.
  – Po zmianie, każdy będzie mógł wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też na podstawie obowiązujących dotychczas procedur (za pośrednictwem sądu).
 • Notariusze zyskają także nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty.
  – Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu.
  – Rozwiązanie to odciąży sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone zostaną postępowania sądowe w innych sprawach. Obywatele zyskają także możliwość szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu.
  – Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty będzie zależała od woli stron.
  – Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, zostanie ograniczona do 75 tys. zł.
 • Wniosek o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty będzie mógł złożyć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.
 • Zwiększony zostanie nadzór sprawowany nad notariuszami.
  – Przewidziane będzie obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych.

  • Minister Sprawiedliwości będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– Powołany zostanie Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który będzie podejmował działania w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu notariusza.

 • Notariuszem będzie mogła zostać osoba, która ukończy 28 lat. Obecnie notariuszem można zostać w wieku 26 lat.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło KPRM