Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W uzasadnieniu projektu wnioskodawca stwierdza, że ustawa ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w art. 7 ust. 1 PodLokU – w obszarze gruntów kolejowych. Projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom jednostek samorządu terytorialnego dotyczącym uszczelnienia systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem. W konsekwencji projektowane rozwiązania wyeliminują nadużycia interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów przez część przedsiębiorców (https://legislacja.gov.pl/projekt/12351300/katalog/12815308#12815308).

 Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 pkt 1 PodLokU pierwszą grupą nieruchomości zwolnionych od z podatku od nieruchomości mają być m.in.:

  1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów TrKolejU (takie jak: tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty, przepusty i inne konstrukcje mostowe, grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej), lub

  2) obiekty infrastruktury usługowej (obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług), która:

    a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub

    b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub

    c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm, 

  3) infrastruktura nieczynna.

Drugim rodzajem nieruchomości zwolnionych od podatku od nieruchomości mają być grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków na podstawie TrKolejU, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury, świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Trzecią kategorią zwolnienia objęte zostaną grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych; grunty inne niż w/w stanowiące obszar kolejowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1.1.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności