Widząc potrzebę zmian w zasadach zdobywania i utrzymywania prawa wykonywania zawodu, konieczność określenia nowego katalogu zadań zawodowych ratownika medycznego i umożliwienia wykonywania tego zawodu poza jednostkami systemu, resort proponuje konkretne rozwiązania.

Jedna ścieżka kształcenia

Przygotowany projekt ustawy (projekt z 19.8.2014 r.) przewiduje m.in. wprowadzenie jednej ścieżki kształcenia – w trybie licencjatu, zamiast dotychczasowych studiów licencjackich (3 lata, 3800 godzin) oraz szkół policealnych (2 lata, 2100 godzin). Ostatnim rokiem naboru w szkołach policealnych był rok 2012/2013, a nauka tym trybem zakończy się wraz z zakończeniem całego cyklu kształcenia. Projekt przewiduje również możliwość doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie kursu doskonalącego, zakończonego egzaminem, oraz samodoskonalenia.

Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego

Osoby, które rozpoczną studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne po 1 października 2015 r. po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, będą przystępowały do 6-miesięcznego stażu (960 godzin dydaktycznych). Staż będzie odbywał się w podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży, będących jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wpisanych na listę prowadzoną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu. Ponadto osoby, które po 1 października 2015 r. ukończą studia na kierunku ratownictwo medyczne, w celu wykonywania zawodu ratownika medycznego zobowiązane będą do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten zastąpi organizowany obecnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny (egzamin ten był organizowany dla absolwentów szkół policealnych kształcących w zawodzie ratownik medyczny).

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania tego zawodu (wydawane przez wojewodę) oraz wpisie do rejestru ratowników medycznych (wpisów dokonywać będzie wojewoda w rejestrze prowadzonym przez ministra zdrowia). Projekt wprowadza również obowiązek odbycia 6-miesięcznego stażu uzupełniającego dla ratowników, którzy nie wykonywali zawodu poprzez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie, w okresie 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie.

Zakres zadań zawodowych

W projekcie zawarto również nowy zakres zadań zawodowych, które będą uznawane za wykonywanie zawodu ratownika medycznego:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu albo innego lekarza;
 2. zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar;
 3. transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 4. udzielanie wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 5. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie także dotyczyło:

 1. nauczania zawodu ratownika medycznego oraz wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 2. organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych;
 3. prowadzenia prac naukowo-badawczych w dziedzinie ratownictwa medycznego;
 4. kierowania i zarządzania ratownikami medycznymi;
 5. zatrudnienia lub pełnienia służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie z ratownictwa medycznego;
 6. wykonywania zadań dyspozytora medycznego;
 7. wykonywania w ramach podmiotu leczniczego zadań z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.);
 8. wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 9. wykonywania zadań zawodowych w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241 ze zm.);
 10. wykonywania zadań zawodowych w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 w ustawie z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240).

Zastrzeżenia NRL

Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Stanowisko w tej sprawie zajęła m.in. Naczelna Rada Lekarska (stanowisko Nr 42/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 19.9.2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw). Zdaniem NRL poddanie organizacji i pracy jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego zasadom gospodarki wolnorynkowej nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż tak istotny element systemu ochrony zdrowia powinien funkcjonować jako służba publiczna, podobnie jak Państwowa Straż Pożarna i Policja. Natomiast aprobatę NRL uzyskały projektowane zmiany dotyczące m.in.:

 1. wprowadzenia jednolitego systemu kształcenia, w tym również dotyczące 6-miesięcznego stażu podyplomowego i złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego;
 2. możliwości zatrudnienia ratowników w innych miejscach niż jednostki systemu, w szczególności w oddziałach szpitalnych leczących pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (innych niż SOR–y).

Wątpliwości NRL budzi jednak kwestia finansowania staży (samorząd uważa, że powinny być finansowane z budżetu państwa). Ponadto, zdaniem Rady, wśród podmiotów, w których częściowo powinien odbywać się staż podyplomowy, należy uwzględnić szpitalne oddziały ratunkowe, które posiadają akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie medycyny ratunkowej. Rada przedstawiła również zastrzeżenia dotyczące okresu przejściowego dla nowych rozwiązań dotyczących dyspozytorów medycznych. Projekt ustawy przewiduje, że do 31 grudnia 2016r dotychczasowe stanowiska dyspozytorów medycznych mają zostać przeniesione od dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do wojewodów. Rada podkreśla, że taki zabieg będzie wymagał czasu oraz kolejnych nakładów finansowych. NRL obawia się również o utratę doświadczonej i wykształconej kadry w grupie dotychczasowych dyspozytorów. Projektowane zmiany mogą (choć nie muszą) spowodować zwolnienie dotychczasowej kadry i zatrudnienie – w jej miejsce – nowych pracowników przez wojewodów. Zapobiegając takiemu scenariuszowi Rada proponuje przejęcie dotychczasowej kadry.

Źródło: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-podjete-w-dniu-19-wrzesnia-br.