Projekt zakłada uściślenie zapisów GospNierU oraz wzmocnienie roli wojewodów w nadzorze nad działaniami starostów gospodarujących powiatowym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Zdaniem wnioskodawcy zmiany wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej gospodarki, zachowanie szczególnej staranności oraz wzmocnienie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-548-2021/$file/9-020-548-2021.pdf).

Projekt zakłada zmianę w zakresie możliwości odwołania darowizny nieruchomości. W myśl aktualnego stanu prawnego darowizna podlega odwołaniu. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana, lub wykorzystywania nieruchomości na inny cel, niż cel, na który została darowana, darowizna podlega odwołaniu. Po nowelizacji to organ, który wyraził zgodę na dokonanie darowizny, będzie mógł wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy darowizny, w tym zmianę celu, na który nieruchomość została darowana.

Starosta sporządzając okresowe plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa będzie miał obowiązek także podawania w nich powierzchnię użytkową budynków lub samodzielnych lokali, wykazaną w katastrze nieruchomości.

Wojewoda będzie mógł żądać od starosty dowolnych informacji o nieruchomościach wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Nowelizacja określa także, jakie opłaty ma ponosić trwały zarządca nieruchomości (opłaty roczne za trwały zarząd, opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także koszty wynikające z korzystania z nieruchomości). Zmiana w zakresie trwałego zarządu dotyczyć ma także nowego określania obowiązku w zakresie uzyskania zgody trwałego zarządcy na dokonywanie prac budowlanych. W myśl aktualnego brzmienia jednostka organizacyjna ma prawo, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego. Po nowelizacji przepis w tym zakresie otrzyma brzmienie, zgodnie z którym jednostka ma prawo do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego.

Na wniosek wojewody starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej będzie zobowiązany do przekazania nieruchomość z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel wskazany we wniosku.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego.