Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Projekt zakłada uściślenie zapisów GospNierU oraz wzmocnienie roli wojewodów w nadzorze nad działaniami starostów gospodarujących powiatowym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Zdaniem wnioskodawcy zmiany wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej gospodarki, zachowanie szczególnej staranności oraz wzmocnienie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-548-2021/$file/9-020-548-2021.pdf).

Projekt zakłada zmianę w zakresie możliwości odwołania darowizny nieruchomości. W myśl aktualnego stanu prawnego darowizna podlega odwołaniu. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana, lub wykorzystywania nieruchomości na inny cel, niż cel, na który została darowana, darowizna podlega odwołaniu. Po nowelizacji to organ, który wyraził zgodę na dokonanie darowizny, będzie mógł wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy darowizny, w tym zmianę celu, na który nieruchomość została darowana.

Starosta sporządzając okresowe plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa będzie miał obowiązek także podawania w nich powierzchnię użytkową budynków lub samodzielnych lokali, wykazaną w katastrze nieruchomości.

Wojewoda będzie mógł żądać od starosty dowolnych informacji o nieruchomościach wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Nowelizacja określa także, jakie opłaty ma ponosić trwały zarządca nieruchomości (opłaty roczne za trwały zarząd, opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także koszty wynikające z korzystania z nieruchomości). Zmiana w zakresie trwałego zarządu dotyczyć ma także nowego określania obowiązku w zakresie uzyskania zgody trwałego zarządcy na dokonywanie prac budowlanych. W myśl aktualnego brzmienia jednostka organizacyjna ma prawo, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego. Po nowelizacji przepis w tym zakresie otrzyma brzmienie, zgodnie z którym jednostka ma prawo do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego.

Na wniosek wojewody starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej będzie zobowiązany do przekazania nieruchomość z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel wskazany we wniosku.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności