Projekt zakłada wprowadzenie do KPA zmian, które dotyczą właściwości organu w toku postępowania; wyłączenie pracownika organu administracji publicznej lub organu administracji publicznej od załatwienia sprawy; skuteczność czynności podjętych przed wyłączeniem pracownika od załatwienia sprawy; dalszy bieg postępowania po wyłączeniu pracownika; konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych granic działania przez wyłączonego pracownika; następstwa prawnego będącego skutkiem oświadczenia wnioskodawcy i osoby mającej wstąpić w jego miejsce; doręczenia na skrytki pocztowe; zapisu audio lub audio-wideo z czynności organu administracyjnego; rozszerzenie podstaw obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego; umorzenia postępowań administracyjnych z mocy prawa.

Ważne

Projekt zakłada doprecyzowanie regulacji dotyczących zdolności organu do prowadzenia postępowania administracyjnego w konkretnej sprawie indywidualnej, współkształtowanej przez przepisy normujące przypadki i procedurę wyłączenia samego organu lub jego pracownika od załatwienia sprawy. Intencją projektodawców jest wzmocnienie gwarancji bezstronności organu poprzez usunięcie niejasności w interpretowaniu i stosowaniu przepisów o wyłączeniu pracownika lub organu administracji publicznej, w szczególności określenie czynności towarzyszących wyłączeniu, jego skutków dla toku postępowania i dotychczas dokonanych w nim czynności, konsekwencji zmian okoliczności w tym zakresie oraz procesowych następstw naruszenia przepisów o wyłączeniu i możliwości ich eliminowania (https://legislacja.gov.pl/projekt/12365452)

Zgodnie z proponowanymi zapisami organ właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania pozostaje właściwy w sprawie do zakończenia postępowania ostateczną decyzją lub postanowieniem, chociażby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. Czynności dokonane przez pracownika podlegającego wyłączeniu do czasu ujawnienia okoliczności, stanowiących podstawę wyłączenia oraz wyznaczenia innego pracownika do prowadzenia sprawy pozostają w mocy.

W zakresie następstwa prawnego strony postępowania projekt zakłada, że w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych na wniosek strony, która wystąpiła z żądaniem wszczęcia postępowania oraz za zgodą podmiotu mającego wstąpić na jej miejsce, organ może dopuścić ten podmiot do udziału w postępowaniu w charakterze strony, o ile nie sprzeciwia się temu charakter i istota sprawy.

Pisma na wniosek adresata doręczane będą mogły być na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej.

Każda czynność postępowania wymagająca sporządzenia protokołu będzie mogła być utrwalana za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. Protokół można w takim przypadku ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w niej udział. W konsekwencji także prawa stron do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów poszerzone zostaną o możliwość wydania zapisów dźwięku albo obrazu i dźwięku. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

W zakresie umorzenia postępowania dodany do KPA zostanie zapis, zgodnie, z którym jeżeli przepis szczególny stanowi, że postępowanie umarza się z mocy prawa, organ administracji publicznej niezwłocznie zawiadamia strony o umorzeniu postępowania.

Zawieszenie postępowania administracyjnego będzie mogło nastąpić z uwagi na długotrwałą, istotną i niezależną od organu prowadzącego sprawę przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania przyczynę.

Projekt trafił do opiniowania.